การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช


ชื่อนักวิจัย ::   วันดี วงศ์รัตนรักษ์, กุลฤดี จิตตยานันต์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2552
กลุ่มสาขา ::   สาขาการศึกษา
สาขา ::  การศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 30,000.00 1 ม.ค. 2552 ถึง 30 ก.ย. 2552

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wandee Wongrattanarak หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช wwongrattanarak@gmail.com , wandee908@hotmail.co.th 60.00
2 Kuleudee Chittayanunt นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช kulwan205@gmail.com 40.00