การศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการชุมชน


ชื่อนักวิจัย ::   ศุกร์ใจ เจริญสุข, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, รัชนี ครองระวะ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   โครงการการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการชุมชน
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 บริษัทฟลูฟิลเลอร์ 80,000.00 1 ม.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sukjai Charoensuk หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช sukjai66@yahoo.com 60.00
2 Pirom Lisuwan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช pirom_kea@yahoo.com 20.00
3 รัชนี ครองระวะ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 20.00