การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ชื่อนักวิจัย ::   รัชนี ครองระวะ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลสูติศาสตร์และผดุงครรภ์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
  • |>การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 30,000.00 25 ส.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2555

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Ratchanee Krongrawa นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ratcha4262@gmail.com 40.00