Factors Related to Dengue Heamologic Fever Prevention in Household
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดอออกในครัวเรือน


ชื่อนักวิจัย ::   พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2554
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
  • |>ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพบลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือนของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 40,000.00 23 เม.ย. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2554

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Phimlada Anansirikasem หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344959(224) c_paradee@hotmail.com, phimladaa@gmail.com 100.00