The Development of Empowering Village Master Self-management by Participation of Partners in Preventing and Controlling of Dengue Hemorrhage Fever at Ladbuakawsubdistrict, Banpong district, Ratchaburi province
การสร้างเสริมศักยภาพหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก กรณีศึกษา หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว


ชื่อนักวิจัย ::   บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 30,000.00 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Buntawan Hirankrua หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 buntawan_h@yahoo.com 100.00