วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Yamsakual, ์.. (2560).  Cost Recovery of Second Linear Accelerator in the 5th Health Region .  Thai Cancer Journal, 37(4), 142-154. Other
2 Hirankrua, B.. (2560).  Development of a Service System by Participation of the Community .  -, 8, 36-45. TCI
3 Karuncharernpanit, S., Seesanea, S.. (2560).  Development of Nursing Students’ Competency Enhancing Program regards Comprehensive Geriatric Assessment Using Experiential Learning .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(2), 168-180. TCI
4 Anansirikasem, P., Chalardlon, T.. (2560).  Development of participatory health promotion model for elderly patients with type 2 diabetes mellitus: Case study of Ladbuakhaw subdistrict Banpong distric, Rachaburi Province .  Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(3), 921-937. TCI
5 Anggraini Dwi Kurnia , Anchaleeporn Amatayakul , Karuncharernpanit, S.. (2560).  Diabetes Self Management among Adults with Type 2 Diabetes Mellitus in Malang, Indonesia .  International Journal of Tropical Natural Sciences, 12(2), 25-28. Other
6 Kaeomaungfang, R., Piriya Suppasri, Supit Siriarunrat. (2560).  Effect of Yoga Training on Stress Reduction in Primiparous Pregnant Teenagers* .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(1), 73-84. TCI
7 จุไรรัตน์ ดวงจันทร์, จันทิมา แก้วเขียว, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, พรเลิศ ชุมชัย, Dungkum, T., ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์. (2560).  Factors Predicting eHealth Literacy of Nursing Students in Nursing Colleges under Jurisdiction of Praboromarajchanok Institute .  EAU Heritage Journal:Science and Technology, 11(1), 235-248. TCI
8 Kleebthong, D., Charoensuk, S., Lisbeth Kristiansen. (2560).  Older Thai Peoples’ Perceptions and Experiences of Major Depression .  Global Journal of Health & Science , 9(9), 26-35. Other
9 Anggraini Dwi Kurnia, Anchaleeporn Amatayakul, Karuncharernpanit, S.. (2560).  Predictors of diabetes self-management among type 2 diabetes in Indonesia: Application theory of the health promotion model .  International Journal of Tropical Natural Sciences, 4(2017), 260-265. Other
10 Charoensuk, S.. (2560).  Reflection Pathway of Humanized Health Care Learning Process Reform by a Simulated Family Model to a Community of Practice .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(2), 31-46. TCI
11 Chalardlon, T., Sutreeporn Moolsart, Wannarut Lawang. (2560).  The Development of a Health Promotion Activity Model for Elderly in the Ban Pong Elderly Klungpunya Club, Ratchaburi Province .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(2), 154-164. TCI
12 Naksrisang, W., Triudomsri, S., Sroysungwan, T.. (2560).  The Promotion of Morals and Ethics of Nursing Students in the 21st Century .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(3), 32-45. TCI
13 อัญญา ปลดเปลื้อง, อมราวดี บุญยรัตน์. (2560).  การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(3), 42-56. TCI
14 Plodpluang, U., Anchalee Srijan, Sanya Kaewpraphan. (2560).  การศึกษาวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ: การศึกษาแบบเรื่องเล่า .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 4(1), 91-104. Other
15 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์, สุภาภรณ์ ด้วงแพง, ฉันทนา จันทวงศ. (2560).  ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพยาบาลในการฟื้นฟูสมรรถภพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหน้าที่ การรับรู้ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ .  Global Journal of Health & Science , 11(2), 28-37. Other
16 รุจิรางค์ วรรณ์ธนาทัศน, Krongrawa, R., Lisuwan, P.. (2559).  A Model of Developing Competency of Registered Nurse on Health Promotion by Network Health for Older People : a Case Study of the Health Region 5 .  -, 35(4), 267-282. Other
17 เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, จิริยา อินทนา, ผ่องศรี รําจวน, Plodpluang, U., สรัลรัตน์ พลเสนม. (2559).  Development of skills in health care providing using new paradigm among public healthpersonnels in Prachinburi Province .  CNU Journal, 3(2), 1-14. TCI
18 Plodpluang, U., อัญชลี ศรีจันทร์, สัญญา แก้วประพาฬ. (2559).  EFFECT OF BREASTFEEDING PROMOTION BASED ON FAMILIAL SUPPORT PROGRAM TO KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOR OF POSTPARTUM MOTHERS AND FAMILIAR’S MEMBERS .  Phranakhon Rajabhat Research Jounal, 11(2), 41-52. TCI
19 รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์, จิริยา อินทนา, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, สุมาลี เอี่ยมสมัย, Plodpluang, U., กนิพันธุ์ ปานณรงค. (2559).  Evidence, Problems and needs of persons with mobility and physical disabilities: Case study in Bang Phae District, Ratchaburi Province .  CNU Journal, 3(2), 29-44. TCI
20 Karuncharernpanit, S.. (2559).  Factors Related to Depression among Older People Living in Homes for the Aged of the Western Part of Thailand .  Asian Journal for Public Opinion Research, 4(1), 38-50. Other
21 Panitnat Chamnansua, Jantima Kheokao, Pornlert Chumchai, Dungkum, T., Chattong Jaruphisitphaibun, Kristsana Hongthong, Wareewan Siriwanich, Yaowaluck Meebunmak. (2559).  Health information literacy, eHealth literacy, and Health status of nursing students in Nursing colleges under Jurisdiction of the Praboromarajchanok Institute (PBRI), in the Central Region 2 Network and North-eastern Region Network .  -, 9(1), 93-117. TCI
22 Charoensuk, S., Naksrisang, W., Suapumee, N., Plodpluang, U.. (2559).  The Development of Desirable Characteristics of Nursing Students Using Extra-Curriculum Activities Program Based on the Contemplative Education .  Ramathibodi Nursing Journal , 22(2), 192-205. TCI
23 Charoensuk, S., Plodpluang, U., Wongrattanarak, W., Chittayanunt, K., Suapumee, N.. (2559).  The Model of Assessment for Learning Development based on Thai Qualification Framework for Bachelor of Nursing Science, Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj .  Princess of Naradhiwas University Journal, 8(2), 28-43. TCI
24 อัญญา ปลดเปลื้อง. (2559).  การถอดบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยภาคประชาชน .  , -.
25 จรัสศรี เพ็ชรคง. (2559).  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล: วพบ.จักรีรัช .  EAU Heritage Journal:Science and Technology, 10(2), 199-211. TCI
26 ศุกร์ใจ เจริญสุข, จรัสศรี เพ็ชรคง, พัทธวรรณ ชูเลิศ. (2559).  ผลของการสอนที่เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ และจิตสำนึกสาธารณะในบริบทของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช .  Global Journal of Health & Science , 10(2), 61-71. Other
27 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, Plodpluang, U.. (2558).  A Development of brestfeeding Promotion Program by Family Support .  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center , 32(1), 6-17. TCI
28 Naksrisang, W., ประเสริฐ อินทร์รักษ์. (2558).  A model of promoting administrators creative thinking process in nursing colleges under praboromarajchanok institute for health workforce development .  Veridian E-Journal, Silpakorn University, 8(1), 546-564. TCI
29 Pholkaya, O.. (2558).  Development of a Self-Care Behavior Promoting Program with Family Participation for Pregnant Teenagers .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(3), 55-67. TCI
30 ผ่องศรี พูลทรัพย์, Krongrawa, R., Lisuwan, P., Hirankrua, B.. (2558).  DHF Preventive Behavior Development of Village Health Volunteers by Authentic Work Participatory at Thapa District Health Promotion Hospital,Ban pong district, Ratchaburi Province .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(2), 206-217. TCI
31 Suapumee, N., Chittayanunt, K., Wongrattanarak, W., Naksrisang, W.. (2558).  Effectiveness of the Dengue hemorrhagic Fever prevention and control program in Community using a participatory learning process .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(1), 25-39. TCI
32 Karina Megasari Winahyu, Monthana Hemchayat, Charoensuk, S.. (2558).  Factors Affecting Quality of Life among Family Caregivers of Patients with Schizophrenia in Indonesia. [original research article] .  Journal of Health Research, 58(29), 77-82. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
33 Charoensuk, S., Petchkong, J., Choolert, P.. (2558).  Formulation of a Teacher-Developing Programme to Promote Integrative Learning, Systematic Thinking, and Humanitarian Volunteerism in a Multicultural Society .  Thai Journal of Nursing Council , 30(3), 25-37. TCI
34 Neneng Kurwiyah Ihwanudin, Anchaleeporn Amatayakul, Karuncharernpanit, S.. (2558).  Lifestyle Modification Effect on Behavior Change and Physical Conditions Among Hypertensive Elderly in West Java, Indonesia .  Journal of Health Research, 29(1), 83-89. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
35 Karuncharernpanit, S., Joyce Hendricks RN, RM, MN, PhD., Christine Toye RN, BN (Hons.), PhD.. (2558).  Perceptions of Exercise for older people living with dementia in Bangkok, Thailand: an exploratory qualitative study .  International Journal of Older People Nursing, 11(11), 1-10. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
36 Karina Megasari Winahyu, Monthana Hemchayat, Charoensuk, S.. (2558).  The Realtionships between health status, Perceived Control of symtoms, Caregiver Burden, Perceived Social Support and Ouality of life amoung Family Caregivers of Patients with Schizophrenia in Indonesia .  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center , 32(1), 44-57. TCI
37 Brune Indah Yulitasari , Anchaleeporn Amatayakul, Karuncharernpanit, S.. (2558).  The Relationship Between Perceived Health Status, Activity of Daily Living, Coping Strategies, Religiosity, and Stress in The Elderly at a Public Nursing Home in Yogyakarta, Indonesia .  Journal of Health Research, 29(1), 97-101. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
38 Chiddee, K., พรสุข หุ่นนิรันดร์, เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. (2558).  The Study and the Problem of Learning Management Courses for Health Promotion and Illness Prevention of nursing students .  Princess of Naradhiwas University Journal, 7(3), 121-132. TCI
39 Kumkawn, Y., Chaiyawut, P.. (2557).  Suction Models for Suction Skill Practice : Innovations in Nursing Instructional Medias .  Journal of Phrapokklao Nursing College, 25(2), 52-64. TCI
40 สมควร หาญพัฒนชัยกูร, มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ลิลลี่ ศิริพร, Charoensuk, S.. (2557).  The Development of Well-being under the Innovation of Simulated Family System (One College One Community) .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 24(1), 67-79. TCI
41 Tawetanawanich, Y.. (2557).  THE EFFECT OF A RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY PROGRAM ON DEPRESSION AMONG DISABLED PERSONS- .  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health , 28(3), 26-36. TCI
42 Karuncharernpanit, S.. (2557).  The relationships between balance, activities of daily living and cognitive function of older people in Ban Pong District, Ratchaburi province .  Thai Journal of Nursing , 63(4), 20-28. TCI
43 ลิลลี่ ศิริพร, มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ศุกร์ใจ เจริญสุข, เฟื่องฟ้า นรพัลลภ, นิชดา สารถวัลย์แพศย์. (2557).  รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรมสถาบันพระบรมราชชนก .  Journal of Nursing and Education , 7(1), 40-54. TCI
44 Soopussara Pumek, Subprasart, Y.. (2556).  Effects of Instruction based on Adult Learning in the Course of Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II among Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj .  Journal of Phrapokklao Nursing College, 23(2), 16-26. TCI
45 Anansirikasem, P.. (2556).  Factors Affecting the Occurrence of Aedes Aegypti Linnaeus in Households at
Amphoe Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom Province
.  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 19(1), 57-65.
TCI
46 Amornrat Pornsomboonsiri, Pramot Moncham, Krongrawa, R.. (2556).  PARENTAL RAISING AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS RELATED TO SELF-DEFENSIVE BEHAVIOR FROM DRUGS OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN SCHOOLS UNDER JURISDICTION OF NAKHON PATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 .  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 29(2), 1-9. TCI
47 Srisuksai, N.. (2556).  Relationship between Family function and Perceived Family support with Diabetes Self-care Behavior of Patients with type 2 Diabetes Mellitus in Banpong District, Ratchaburi Province .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 23(1), 60-69. TCI
48 Chittayanunt, K., Wongrattanarak, W., Anansirikasem, P., Chalardlon, T., Suapumee, N., Srisuksai, N.. (2556).  Self Care Experience of Diabetic Patients in Tambol Lad Bua Khao,Ban Pong District, Ratchaburi Province .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 23(3), 111-121. TCI
49 Wongrattanarak, W., Chittayanunt, K.. (2556).  The Learning Styles of Bachelor Program Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Chakriraj .  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 19(2), 60-72. TCI
50 Chalardlon, T., Anansirikasem, P.. (2556).  Work - related Musculoskeletal Injuries and Work Safety Behaviors Among Call Center Workers .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 23(1), 44-59. TCI
51 นงนุช เสือพูมี, นวลอนงค์ ศรีสุกไสย. (2556).  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของประชาชนตำบลสวนกล้วย อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 23(2), 79-85. TCI
52 Plodpluang, U., Sompoch Anegasukha, Pairat Wongnam. (2555).  A Development of Holistic and Participatory Integrative Process to Enhance Competencies in Nursing Teaching of Preceptor Nurses .  Phranakhon Rajabhat Research Jounal, 7(2), 38-58. TCI
53 Soopussara Pumek, พรรณพิไล ศรีอาภรณ, สุกัญญา ปริสัญญกุล. (2555).  Effects of Enhancing a Husband’s Role Program on Husband’s Behaviors in Caring for Wives During First Stage of Labor .  Nursing Journal , 39(1), 118-130. TCI
54 วิภาวรรณ อริยานนท์, สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล, Plodpluang, U., ผุสดี สระทอง. (2554).  Comparisons of Differences in Emotional Quotients, Academic Achievement, and Ability to Solve Problems in Nursing Profession between Nursing Students from Two Different Backgrounds .  Journal of Phrapokklao Nursing College, 22(1), 72-82. TCI
55 Cheuaiam, S., วารี กังใจ, รวีวรรณ เผ่ากันหา, นัยนา พิพัฒน์วณิชชา. (2554).  Effects of Eating Behavior Promotion Program on Eating Behavior and Blood Pressure Level in Older Adults with Essential Hypertension .  The Journal of Faculty of Nursing Burapha University , 19(3), 77-91. TCI
56 Plodpluang, U., อัญชลี ศรีจันทร์, สัญญา แก้วประพาฬ. (2554).  Family Support of Teenage Pregnancy: A Case Study of Kanchanaburi Province .  SDU Research Journal, 7(3), 1-1. TCI
57 สุระพรรณ พนมฤทธิ์ , ศุกร์ใจ เจริญสุข, นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา. (2554).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณ
และการรับรู้อัตสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล
.  Journal of Nursing and Education , 4(2), 94-107.
TCI
58 ศุกร์ใจ เจริญสุข. (2553).  การพัฒนาแบบวัดความคิดทางลบของแครนเดลล์ (Crandell Cognition Inventory) ฉบับภาษาไทย .  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health , 24(1), 137-155. TCI
59 จตุพร หนูสวัสดิ์, มรรยาท รุจิวิชชญ์ , ศุกร์ใจ เจริญสุข. (2553).  ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการบำบัดพฤติกรรมทางความคิดในผู้ป่วยมะเร็งที่มีความซึมเศร้า .  The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health , 24, 65-78. TCI
60 Christopher, M.S., Christopher, V, Charoensuk, S.. (2552).  Assessing “Western” mindfulness  among Thai Theravāda Buddhist  Monks .  Mental Health, Religion & Culture, 12, 303-314. Other
61 Christopher, M.S., Charoensuk, S., Gilbert, B.D., Neary, T.J., Pearce, K. . (2552).  Mindfulness in Thailand and the United States: A case of apples versus oranges? .  JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY, 65, 590-612. ISI
62 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์, สุพัตรา ไตรอุดมศรี. (2552).  การพัฒนาคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน .  Journal of Public Health and Development , 7(2), 56-61. TCI
63 ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร , ศุกร์ใจ เจริญสุข, เพ็ญพรรณ ขจรศิลป์. (2552).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันในองค์กรของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  Journal of Nursing and Education , 2(2), 29-39. TCI
64 Charoensuk, S.. (2550).  Negative Thinking: A Key Factor in Depressive Symptoms in Thai Adolescents .  Issues in Mental Health Nursing, 28, 55-74. Other
65 Kumkawn, Y.. (2549).  Predicting factors to quality  of Patients with brachial plexus injury Post-reconstructive surgery .  Siriraj Medical Journal , 0, 0-0. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ