ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช


ชื่อนักวิจัย ::   เยาวลักษณ์ คุมขวัญ, ปรียสลิล ไชยวุฒิ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2554
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 35,000.00 1 มี.ค. 2554 ถึง 30 ก.ย. 2554

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Yaowalak Kumkawn หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช yaowalak_ann@hotmail.com 60.00
2 Preeyasalil Chaiyawut นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช preeyackr@gmail.com 40.00