ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญา จ.ราชบุรี (สาขา อ.บ้านโป่ง)


ชื่อนักวิจัย ::   สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2554
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 40,000.00 26 ส.ค. 2553 ถึง 6 ก.ย. 2554

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sabaitip Cheuaiam หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช sabaigirl9@gmail.com 100.00