การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: ระยะที่ 1 กระบวนการ AIC


ชื่อนักวิจัย ::   ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์, ศุกร์ใจ เจริญสุข
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 2,000.00 1 ก.ค. 2555 ถึง 31 ม.ค. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sirikul Karuncharernpanit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช +66 32 344955-6 ksiriku@hotmail.com 40.00
2 Sukjai Charoensuk หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช sukjai66@yahoo.com 60.00