โครงการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง ) ภาคพิเศษ


ชื่อนักวิจัย ::   รัชนี ครองระวะ, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, วิภาวรรณ อริยานนท์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2550
กลุ่มสาขา ::   สาขาการศึกษา
สาขา ::  การศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 0.00 1 ก.ย. 2550 ถึง 30 ก.ย. 2551

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Ratchanee Krongrawa นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ratcha4262@gmail.com 40.00
2 Pirom Lisuwan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช pirom_kea@yahoo.com 30.00
3 วิภาวรรณ อริยานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 30.00