คุณภาพของแบบสอบถามเจตคติต่อผู้สูงอายุของ
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาพยาบาลไทย พม่า และอินโดนีเซีย


ชื่อนักวิจัย ::   หยาดชล ทวีธนาวณิชย์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปริมาณ
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การวิจัย วัดผล สถิติการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 40,000.00 26 พ.ย. 2558 ถึง 30 พ.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Yadchol Tawetanawanich นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 yadcholl@gmail.com 100.00