โครงการสัมฤทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยใช้หลักการ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนสระกระเทียม อำเภอเมือง นครปฐม


ชื่อนักวิจัย ::   ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2549
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 ไม่ระบุ (ทุนภายนอก) 0.00 1 ก.ย. 2549 ถึง 30 ก.ย. 2550

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Pirom Lisuwan หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช pirom_kea@yahoo.com 100.00