ประสิทธิผลของการสอนทักษะในการให้อาหารทางสายยางแก่ญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


ชื่อนักวิจัย ::   บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์, ปรียสลิล ไชยวุฒิ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2550
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 30,000.00 1 ม.ค. 2550 ถึง 30 ก.ย. 2550

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Buntawan Hirankrua หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช buntawan_h@yahoo.com 50.00
2 Preeyasalil Chaiyawut นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช preeyackr@gmail.com 25.00