การติดตามการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลครอบครัว หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว


ชื่อนักวิจัย ::   รัชนี ครองระวะ, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย : DHS โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่างเป็นเครือข่าย : DHS
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 105,000.00 22 ส.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Ratchanee Krongrawa หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344957(277) ratcha4262@gmail.com 50.00
2 Pirom Lisuwan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 pirom_kea@yahoo.com 50.00