รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นและความก้าวหน้าของผู้ บริหารการสาธารณสุข ภายหลังการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี จักรีรัช


ชื่อนักวิจัย ::   กุลฤดี จิตตยานันต์, อัญญา ปลดเปลื้อง, ธัญญรัศม์ ดวงคำ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2551
กลุ่มสาขา ::   สาขาการศึกษา
สาขา ::  การศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 30,000.00 1 ม.ค. 2551 ถึง 1 มิ.ย. 2551

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Kuleudee Chittayanunt หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช kulwan205@gmail.com 40.00
2 Unya Plodpluang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช anya_p12@hotmail.com 30.00
3 Tunyarat Dungkum นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช pupratya@hotmail.com 30.00