ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการ ผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช


ชื่อนักวิจัย ::   อ้อมใจ พลกายา, พัทธวรรณ ชูเลิศ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2550
กลุ่มสาขา ::   สาขาการศึกษา
สาขา ::  การศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 25,000.00 1 ก.ย. 2550 ถึง 30 ก.ย. 2551

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Oomjai Pholkaya หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช oomjai4@hotmail.com 60.00
2 Pattawan Choolert นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช pattawan.ckr@hotmail.com 40.00