Comparison Problems and Needs of Breastfeeding Supported in a group of Prison mothers in Suphanburi Prison Province  
การเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จารุวรรณ สนองญาติ, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, ยุคนธ์ เมืองช้าง
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยผสมผสาน
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 63,500.00 2 ก.พ. 2557 ถึง 2 ก.พ. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wilawan Dhanawon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(2105) widha24@hotmail.com 70.00
2 Jaruwan Sanongyard นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี maccjaruwan@gmail.com 10.00
3 Siritida Sripitak นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 10.00
4 Yukhon Muangchang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี yukon355@gmail.com 10.00