A Follow up Study on Quality of Nurses Graduates in Academic Year B.E.2557 form Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi
การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   สุนทรี ขะชาตย์, เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด)
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การวิจัย วัดผล สถิติการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 11,750.00 27 มิ.ย. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Soontaree Khachat หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535255(1201) soontinna@yahoo.com 80.00
2 Saowalak Sanchalad นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 ns-nurse@hotmail.com 20.00