Knowledge about self-care Beliefs about wisdom Self-care behavior of postpartum period
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ความเชื่อเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด


ชื่อนักวิจัย ::   ศริณธร มังคะมณี, ศิริพร ชุดเจือจีน, สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล, วรางคณา คุ้มสุข, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 68,500.00 23 ก.ค. 2557 ถึง 30 เม.ย. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sarinthorn Mungkamanee หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(1201) m_sarinthorn1@hotmail.com 50.00
2 Siriporn Chudjuajeen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 siriporn@snc.ac.th 25.00
3 Sudarat Wuttisakpisan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 sudarat@snc.ac.th 20.00
4 Warangkana Kumsuk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253 warangkana@snc.ac.th 5.00
5 Penpak Luk-in นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(2106) ckk_2005@hotmail.com 0.00