Research of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi; Systematic review
ผลงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ


ชื่อนักวิจัย ::   อุมากร ใจยั่งยืน, เนติยา แจ่มทิม, สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การวิจัย วัดผล สถิติการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 35,000.00 12 มิ.ย. 2560 ถึง 12 มิ.ย. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Umakorn Jaiyungyuen หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) aumakorn@snc.ac.th 80.00
2 Netiya Jametim นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) netiya@snc.ac.th 10.00
3 Sawitree Siriphonwuthichai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 sawitree@snc.ac.th 10.00