ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ต้องขังหญิง  ในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จินตนา เพชรมณี, พิชญา แสงเพลิน
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 59,000.00 21 พ.ย. 2555 ถึง 22 พ.ย. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wilawan Dhanawon หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(2105) willawan@snc.ac.th 60.00
2 Jintana Petmanee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035 535250-5(1113) jintana@snc.ac.th 30.00
3 พิชญา แสงเพลิน นักวิจัยร่วม N ผู้อำนวยการผู้ต้องขังหญิง 10.00