The Holistic care model HHCM among aging diabetis mellitus in suphanburi province


ชื่อนักวิจัย ::   อุมากร ใจยั่งยืน, ดร.ณัฎฐวรรณ คำแสน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี, สาวิตรี แก้วน่าน
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชุมชน
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 ไม่ระบุ (ทุนภายนอก) 30,000.00 2 ก.ค. 2558 ถึง 30 ต.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Umakorn Jaiyungyuen หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี uma_korn4@hotmail.com 55.00
2 ดร.ณัฎฐวรรณ คำแสน นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 15.00
3 เพ็ญรุ่ง วรรณดี นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 15.00
4 สาวิตรี แก้วน่าน นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 15.00