Development achivement pratice nursing in pediatric nursing for third students who have practice in health problem 2 by OSCE
การพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลเด็กในวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้ OSCE.


ชื่อนักวิจัย ::   ยุคนธ์ เมืองช้าง, วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จารุวรรณ สนองญาติ, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 55,400.00 27 มิ.ย. 2559 ถึง 30 ธ.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Yukhon Muangchang หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 yukon355@gmail.com 80.00
2 Wilawan Dhanawon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(2105) widha24@hotmail.com 5.00
3 Jaruwan Sanongyard นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(2202) maccjaruwan@gmail.com 10.00
4 Siritida Sripitak นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 sida4111@hotmail.com 5.00