Factors influencing Job engagement that affect on job performance of Nursing Instructors of Boromarajonani collage of nursing, the Ministry of Public health
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความทุ่มเทในงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข


ชื่อนักวิจัย ::   เนติยา แจ่มทิม, จารุวรรณ สนองญาติ, สินีพร ยืนยง
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยหาความสัมพันธ์
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  บริหารการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 49,200.00 23 ก.ค. 2557 ถึง 30 ก.ย. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Netiya Jametim หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535251(1301) netiya09@windowslive.com 70.00
2 Jaruwan Sanongyard นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(2202) maccjaruwan@gmail.com 15.00
3 Sineeporn Yuenyong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 15.00