Comparison of the Learning Effectiveness of Edutainment and Lecture  methods  in Nursing  Course of  The  2th  Year Student  Boromarajonnani  College of Nursing Suphanburi
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 และวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ โดยใช้ชุดรูปแบบการศึกษาเชิงหรรษาและการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   วาสนา อูปป้อ, ลักขณา ศิรถิรกุล, ดารินทร์ พนาสันต์, จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  บริหารการพยาบาล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 37,900.00 11 ต.ค. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wassana Aupor หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี far_wa@hotmail.com,farwa9@gmail.com 70.00
2 Lakana Siratirakul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535252 kai_lakana@hotmail.com, kai3812117@gmail.com, kai_lakana@yahoo.com 10.00
3 Darin Panasan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) darin_pompam@hotmail.com 10.00
4 Charoonlux Pongcharoen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 0355355255 jeabsmart@hotmail.com 10.00