องค์ประกอบมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล            สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


ชื่อนักวิจัย ::   จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, ลักขณา ศิรถิรกุล
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การประเมินผล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 55,000.00 20 พ.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Charoonlux Pongcharoen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 0355355255 jeabsmart@hotmail.com 80.00
2 Lakana Siratirakul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535252 kai_lakana@hotmail.com, kai3812117@gmail.com, kai_lakana@yahoo.com 20.00