การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


ชื่อนักวิจัย ::   เพ็ญรุ่ง วรรณดี, ลักขณา ศิรถิรกุล, ปวิดา โพธิ์ทอง
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การประเมินผล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 53,075.00 2 พ.ค. 2555 ถึง 3 พ.ค. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Phenrung Wandee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(2206) 80.00
2 Lakana Siratirakul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535252 kai_lakana@hotmail.com, kai3812117@gmail.com, kai_lakana@yahoo.com 10.00
3 Prawida Photong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535253 prawida@hotmail.com 10.00