The study of the Ethical behavior for nurse student
การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   จันทร์ฉาย มณีวงษ์, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 49,650.00 11 ต.ค. 2556 ถึง 30 ธ.ค. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Janchai Maneewong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาาลบรมราชชนนีสุพรรณบ(2206) janchai@snc.ac.th 70.00
2 Penpak Luk-in นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(2106) penpak@snc.ac.th 15.00
3 Jakkrit Luk-in นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035 535253-5(2106) ckk2548@snc.ac.th 15.00