การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก


ชื่อนักวิจัย ::   ภาวดี เหมทานนท์, เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, จิราพร วัฒนศรีสิน, อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์, สุทัศน์ เหมทานนท์, จรภา แก้วเขียว, สิรภัทร โสตถิยาภัย, นัยนันต์ เตชะวณิช, ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ, ปนิดา พุ่มพุทธ, จำเจียก กำธร, ศุภวรรณ สีแสงแก้ว, ผุสนีย์ แก้วมณีย์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  อื่นๆ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 50,000.00 8 เม.ย. 2559 ถึง 10 ต.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 ภาวดี เหมทานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(105) pawadeehh@hotmail.com 30.00
2 เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(127) benjawan255@hotmail.com 15.00
3 จิราพร วัฒนศรีสิน นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1 drpook47@yahoo.com 5.00
4 อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(127) artith1234@yahoo.com 5.00
5 Suthad Hametanon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 075-446390-1(0841835613) s_tuth@yahoo.com 5.00
6 จรภา แก้วเขียว นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 075-446390-1(105) jeerapa1219@gmail.com 5.00
7 สิรภัทร โสตถิยาภัย นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 074-311890-1(191) sirapat15@gmail.com 5.00
8 นัยนันต์ เตชะวณิช นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 074-31189-0(199) naiyananapisit@gmail.com 5.00
9 ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 077-28781-3(343) kwantapradit@gmail.com 5.00
10 ปนิดา พุ่มพุทธ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 077-28781-6 P_Pumput@hotmail.com 5.00
11 จำเจียก กำธร นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 075-22697-6(113) lgumtorn@gmail.com 5.00
12 ศุภวรรณ สีแสงแก้ว นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 073-22201-0(125) supawan_sis@hotmail.com 5.00
13 ผุสนีย์ แก้วมณีย์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 073-22201-0(125) pootsanee@gmail.com 5.00