การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของผู้สูงอายุด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของผู้สูงอายุด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   สินีพร ยืนยง, อุมากร ใจยั่งยืน, สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษารายกรณี
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2561
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 40,000.00 1 มี.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sineeporn Yuenyong หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) sineeporn@snc.ac.th 80.00
2 Umakorn Jaiyungyuen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) aumakorn@snc.ac.th 10.00
3 Sawitree Siriphonwuthichai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 sawitree@snc.ac.th 10.00