Quality of life of disability person suphanburi province
การสำรวจคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์, จิรพรรณ โพธิ์ทอง, จริยา ละมัยเกศ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยหาความสัมพันธ์
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 121,000.00 29 ก.ค. 2558 ถึง 29 เม.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Purin Srisadsaluk หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 purin@snc.ac.th 70.00
2 Chiraphun Phothong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(2210) chiraphun@snc.ac.th 20.00
3 จริยา ละมัยเกศ นักวิจัยร่วม N นักวิชาการสาธารณสุข 10.00