Factors predicting Health Promoting Behaviors of the Elders with Type 2 Diabetes in the Central Region
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในภาคกลาง


ชื่อนักวิจัย ::   ขวัญฤทัย พันธุ, จันทร์ฉาย มณีวงษ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 50,000.00 20 มี.ค. 2558 ถึง 15 ส.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Khunruetai Panthu นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535251(2206) zoo494949@yahoo.com 80.00
2 Janchai Maneewong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาาลบรมราชชนนีสุพรรณบ(2206) 20.00