The effectiveness of a problem-based learning approach in nursing care of persons with mental health problem
ประสิทธิผลของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มี


ชื่อนักวิจัย ::   ปวิดา โพธิ์ทอง, สุภาวดี นพรุจจินดา, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด)
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
บทคัดย่อ/รายละเอียด ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 42,500.00 23 ก.ค. 2557 ถึง 30 ก.ย. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 ปวิดา โพธิ์ทอง หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535253 prawida@snc.ac.th 60.00
2 สุภาวดี นพรุจจินดา นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 supawadee@snc.ac.th 10.00
3 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 supattra@snc.ac.th 10.00
4 สุนทรี ขะชาตย์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535255(1201) soontaree@snc.ac.th 10.00
5 เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด) นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 sauwalak@snc.ac.th 10.00