ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน


ชื่อนักวิจัย ::   จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์, ลักขณา ศิรถิรกุล
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 54,500.00 2 พ.ค. 2555 ถึง 3 พ.ค. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Charoonlux Pongcharoen หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 0355355255 charoonlux@snc.ac.th 60.00
2 Jakkrit Luk-in นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035 535253-5(2106) ckk2548@snc.ac.th 20.00
3 Lakana Siratirakul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535252 lakana@snc.ac.th 20.00