ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นไทยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ประเทศไทย


ชื่อนักวิจัย ::   วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จินตนา เพชรมณี, จารุวรรณ สนองญาติ, ยุคนธ์ เมืองช้าง
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 52,100.00 2 พ.ค. 2555 ถึง 3 พ.ค. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wilawan Dhanawon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(2105) widha24@hotmail.com 60.00
2 จินตนา เพชรมณี นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 15.00
3 Jaruwan Sanongyard นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี maccjaruwan@gmail.com 15.00
4 Yukhon Muangchang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี yukon355@gmail.com 10.00