พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย  จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   สุนทรี ขะชาตย์, ศิริขวัญ พรหมจำปา
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยประเมินผล
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การพัฒนาหลักสูตร
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 31,500.00 2 พ.ค. 2555 ถึง 3 พ.ค. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Soontaree Khachat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535255(1201) soontinna@yahoo.com 50.00
2 ศิริขวัญ พรหมจำปา นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 50.00