คุณลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2556


ชื่อนักวิจัย ::   อรุณี สังขพานิต, คมคาย กิจวัฒนชัย
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การพัฒนาหลักสูตร
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 40,170.00 2 ก.พ. 2557 ถึง 2 ก.พ. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Arunee Sangkhapanich นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535250-5 Arunee_55@hotmail.com 85.00
2 คมคาย กิจวัฒนชัย นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 15.00