ผลของการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติต่อความรู้ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล


ชื่อนักวิจัย ::   สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล, ศิริพร ชุดเจือจีน, เขมจิรา(สุธาลินี) ท้าวน้อย(สามัคคี)
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2561
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 51,000.00 2 เม.ย. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sudarat Wuttisakpisan หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5204) sudarat@snc.ac.th 50.00
2 Siriporn Chudjuajeen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5105) siriporn@snc.ac.th 35.00
3 Sutalinee Samakkhee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 ged_icehot@hotmail.com 15.00