ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   จารุวรรณ สนองญาติ, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, ยุคนธ์ เมืองช้าง, วิลาวัณย์ ธนวรรณ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2554
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
บทคัดย่อ/รายละเอียด ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 63,900.00 10 มิ.ย. 2554 ถึง 9 พ.ค. 2555

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 จารุวรรณ สนองญาติ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5202) jaruwan@snc.ac.th 70.00
2 ศิริธิดา ศรีพิทักษ์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5202) siritida@snc.ac.th 10.00
3 ยุคนธ์ เมืองช้าง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5202) yukhon@snc.ac.th 10.00
4 วิลาวัณย์ ธนวรรณ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(2105) widha24@hotmail.com 10.00