The evaluation research for assessing the implications of quality implovement  healthcare network project
การวิจัยติดตามประเมินผลกระทบของการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปี ๒๕๕๕


ชื่อนักวิจัย ::   สายฝน ตันตะโยธิน, วรางคณา คุ้มสุข, วาสนา อูปป้อ, ดารินทร์ พนาสันต์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยประเมินผล
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การประเมินผล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 53,320.00 2 ก.พ. 2557 ถึง 2 ก.พ. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 สายฝน ตันตะโยธิน หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 035-535252 fon01052@hotmail.co.th 70.00
2 Warangkana Kumsuk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253 warang_kwan@hotmail.com 10.00
3 Wassana Aupor นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 far_wa@hotmail.com,farwa9@gmail.com 10.00
4 Darin Panasan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) darin_pompam@hotmail.com 10.00