การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   เนติยา แจ่มทิม
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชุมชน
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 52,200.00 27 มิ.ย. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Netiya Jametim หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) netiya@snc.ac.th 100.00