Participation Network on Aging Care in Yan-yaw, Samchuck district, Suphanburi Province
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบล ย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   สุภาภรณ์ วรอรุณ, ไพทูรย์ สมตัว, อุมากร ใจยั่งยืน, สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชุมชน
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   เครือข่าย,การดูแลสุขภาพ,ผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
  • |>การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบล
    ย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 49,500.00 22 พ.ย. 2555 ถึง 22 ก.ย. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Supaporn Voraroon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 60.00
2 ไพทูรย์ สมตัว นักวิจัยร่วม N สสอ.สามชุก 15.00
3 Umakorn Jaiyungyuen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 15.00
4 Sawitree Siriphonwuthichai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 10.00