สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรวิสัญญีพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


ชื่อนักวิจัย ::   จิรพรรณ โพธิ์ทอง, สุภาภรณ์ วรอรุณ, ขวัญฤทัย พันธุ, พญ.ประภา รัตนไชย, นางลักษมี ทองโกมล
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2561
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 46,320.00 2 เม.ย. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Chiraphun Phothong หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) chiraphun@snc.ac.th 50.00
2 Supaporn Voraroon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535251(1304) voraroon.s@snc.ac.th 25.00
3 Khunruetai Panthu นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) khanreothai@snc.ac.th 25.00
4 พญ.ประภา รัตนไชย นักวิจัยร่วม N รพ. 0.00
5 นางลักษมี ทองโกมล นักวิจัยร่วม N รพ. 0.00