The study lifestyle of the elderly over age 80 years : Case study Bangpama and Songphinnong district, Suphanburi Province
การศึกษาวิจัยวิถี่ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๘๐ ปี: กรณีศึกษาอำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   วาสนา หลวงพิทักษ์, ณัฎฐวรรณ คำแสน, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, จิตติมา ดวงแก้ว, อุมากร ใจยั่งยืน
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 20,000.00 27 เม.ย. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wasana Luangphituck หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี Wwasana@hotmail.com 40.00
2 Natawan Khumsaen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535-250(2103) knatawan@hotmail.com 15.00
3 Supannee Puwnalow นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035 535253-5(2206) supeaww@hotmail.com 15.00
4 จิตติมา ดวงแก้ว นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 15.00
5 Umakorn Jaiyungyuen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) aumakorn@snc.ac.th 15.00