วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Wannasuntad, S. (Project Leader), Paiboontananon, J..   A Comparison of Happiness in Learning among the First- to Third- Years Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
2 Tipkanjanaraykha, K. (Project Leader), Thiammok, M..   Adversity Quotient of Nursing Students at Boromarajonnani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
3 Sangpithak, W. (Project Leader), Janhong, K..   Behavior of Solid Waste Disposal of Nursing Students . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
4 Srichairattantkul, J. (Project Leader), Raksatham, S..   Cause and Health Problems Occurred during Nursing Practicum of Nursing Students, Boromarajonnani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
5 Aomsin, K. (Project Leader), Watthanachai, P..   Development of Instructional Model Using Team-based Learning with use of Professional Learning Community on Nursing Students Problem Solving Skills in Nursing . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
6 Pumek, S. (Project Leader), Sangpithak, W..   Development of Multimedia in Mechanism of Delivery for Nursing Students . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
7 Paiboontananon, J. (Project Leader), Jermworapipat, S., Rungsa, J..   Development of Ophthalmic Nursing Care Video for Teaching Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
8 Techamuanwaiwit, S. (Project Leader), Vibulwong, P., Suvithayasiri, K..   Development of Placenta Delivery and Placenta Examination Video for Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
9 Raksatham, S. (Project Leader), Wannasuntad, S..   Development of Simulation Based Learning based on Lesson Study Developed by Professional Learning Community to Enhance Problem Solving of Nursing Students . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
10 Kunlaka, S. (Project Leader), Booranarek, S., Youjaiyen, M..   Development of Teaching Model Based on Constructivism Theory to Promote Critical Thinking . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
11 Sangpithak, W. (Project Leader), Pumek, S., Suvithayasiri, K..   Effects of Simulation Pregnancy Box on Students' Learning . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
12 Suvithayasiri, K. (Project Leader), Sangpithak, W., Wadyim, N..   Effects of Using Infrared Ray Heat Equipment Innovation in Postpartum Mothers . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
13 Tirapaiwong, Y. (Project Leader), ปัทมา ฟ้าขาว, Watthanachai, P..   Efficacy of Innovative Oropharyngeal and Nasopharyngeal Suctioning by Using BCN-TIP on Young Children . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
14 Panidchakul, K. (Project Leader), Janhong, K..   Factors Associated with the Decision to buy Health Supplements in Nursing Students, Boromarajonnani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
15 Janhong, K. (Project Leader), Rungsa, J., Thiammok, M..   Factors related to Social Network Usage of Generation Z of Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
16 Ninwatcharamanee, C. (Project Leader), Yingrengreung, S..   Factors related to the Level of English Competency of Nursing Students, Boromarajonnani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
17 Panidchakul, K. (Project Leader), Srichairattantkul, J..   Health Literacy and Health Behaviors in the Staff of Boromarajonnani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
18 รุ่งนภา จันทรา (Project Leader), Kunlaka, S., ชุลีพร หีตอักษร.   Health Literacy of People at Risk for Diabetic and Hypertension in Suratthani Province . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2561.
19 Udomsapaya, W. (Project Leader), Ninwatcharamanee, C., Nithitantiwat, P..   Knowledge and Awareness in Immunization Promotion among Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
20 Yingrengreung, S. (Project Leader), Watthanachai, P..   Knowledge and Behavior on Antibiotic Use of Nursing Students, Boromarajonnani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
21 Kunlaka, S. (Project Leader), Panidchakul, K..   Knowledge and Behaviors related to Weight Control of Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
22 Nithitantiwat, P. (Project Leader), Wannasuntad, S..   Knowledge, Attitude, and Eating Behaviors and Nutritional Status of Nursing Students, Boromarajonnani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
23 Wisawatapnimit, P. (Project Leader), Udomsapaya, W..   Relationship between Students' Years, Self-care Knowledge, and Preventive Behaviors for Diarrhea of Nursing Students, Boromarajonnani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
24 Kosolchuenvijit, J. (Project Leader), Wadyim, N..   The Relationship between Daily Life Activities and Body Mass Index of Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
25 Tirapaiwong, Y. (Project Leader), Raksatham, S..   The Relationship between Health Literacy and Health Promotion Behaviors among Nursing Students at Boromarajonnani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
26 รุ่งนภา จันทรา (Project Leader), Kunlaka, S., อติญาณ ศรเกษตริน.   Cultural Competency of Nursing Students under Jurisdiction of Ministry of Public Health . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2560.
27 Booranarek, S. (Project Leader), Kunlaka, S., Youjaiyen, M..   Development of a Self-Learning “Basic Knowledge, Mental Health, & Psychiatric Nursing” for Nursing Students . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
28 Booranarek, S. (Project Leader), Kunlaka, S., Youjaiyen, M..   Development of Self-Learning Package on Mental Health and Psychiatric Nursing for Nursing Students . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2560.
29 Lattanand, K. (Project Leader).   Elderly Care Giver: Systematic Review . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2560.
30 Suvamat, J. (Project Leader), Youjaiyen, M., Nuchusuk, C..   Health Status of People in the Rim Tang Rod Fai Makkasan Community . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
31 Watthanachai, P. (Project Leader), Yingrengreung, S..   The Development of Video Lesson on Nasopharyngeal and Oral Suction in Children for Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
32 Yingrengreung, S. (Project Leader), Wannasuntad, S., Pumek, S..   The Effect of Extra-curricular Activities on English Language Competency of Nursing Students at Boromarajonnani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
33 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (Project Leader), Kunlaka, S., กฤษดา แสวงดี, กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม, อติญาน์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์, ดาราวรรณ รองเมือง, ศุทธินี วัฒนกุล, ศรีจันทร์ พลับจั่น, ทัดดาว ศรีบุรมณ์.   Workload and Health Workforce Productivity in the Health Promoting Hospitals . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2560.
34 สุทธานันท์ กัลกะ.   การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2560.
35 สุภัสสรา ภูเมฆ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรัญญา แสงพิทักษ์, มาลี เกื้อนพกุล.   ปัจจัยทำนายความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2560.
36 Sangpithak, W., ภาวิณี ปลิวมา.   Achievement on Exclusive Breast Feeding in the Staff of Ratchavithi Hospital . โรงพยาบาล. 2559.
37 Suttineam, U. (Project Leader), Teerawatskul, S., Vibulwong, P..   An Evaluation of the Nurse Specialty Program in Emergency Nursing of Boromarajonani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
38 Kiatseesakul, J. (Project Leader), Wisawatapnimit, P., Suttineam, U..   Development in order to develop simulation based learning model and a pilot study to study the use of simulation based learning for preparing prior cardiovascular critical nursing practicum on student’s satisfaction and self-confidence in learning of the . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
39 Khamwong, M. (Project Leader), Sirimai, W., Kunlaka, S..   Development of Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) Model in Practicum of Nursing Care of Persons with Mental Health Problems Subject . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
40 Geounuppakul, M. (Project Leader), Sangpithak, W., Pumek, S., ปัทมา บุญทับ, อรุณวรรณ คงศักดิ์ศรี, จิตวิภา ประทีปะเสน, สุวรรณา เขาว์อมรภัทร.   Effect of Empowerment Program on Duration of Exclusive Breast Feeding of Mothers who Received Antenatal care at Rajavithee Hospital . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
41 Sriamonruttanakul, T. (Project Leader), Sriklo, M..   Effects of the program to prepare for the registration of a licensed profession of nursing and midwifery of nursing students at Borommajonani College of Nursing ,Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
42 Saleekul, S. (Project Leader), อรวรรณ แก้วบุญชู.   Factors related to Depression among Agricultural Aging Workers . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
43 Kemkhan, P. (Project Leader), Dhabdhimsri, V., Vanich, W..   Factors Related to Desired Characteristics: Thai Qualifications Framework of Higher Education(TQF) and Identity of Nurses Grauated in Bachelor of Nursing Science from Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, Academic Year 2013-2015 . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
44 Apisitwasana, N. (Project Leader), Srichairattantkul, J., Suvamat, J., มณีรัตน์ เทียนหมอก.   Game addiction situation and factors affecting to game addiction among primary school students : Nakhonpathom primary educational service area office 2 . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
45 Kunlaka, S. (Project Leader), Booranarek, S., Youjaiyen, M..   Mental health and psychiatry of the people in the slums of Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
46 Kraikruan, W. (Project Leader), Janhong, K..   Satisfaction on the Library Information Technology Services of Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
47 Sriamonruttanakul, T. (Project Leader), Vibulwong, P., Kosolchuenvijit, J., Sriklo, M..   THE RELATIONSHIP BETWEEN DHARDCHAOREARN AND THE PROBLEM HEALTH OF PEOPLE AT DINDANG . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
48 Thaweesook, P. (Project Leader), Suvithayasiri, K., เสาวลักษณ์ หวังชม.   The Development of Video Lesson on Leopold’s Maneuvers for Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
49 Panyapinitnukul, C. (Project Leader), Janhong, K..   The Enhancement of Happiness at Work in Promoting Organizational Commitment of Nursing Instructors Employed at the Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
50 Sirisupluxana, P., นันทกา สวัสดิพานิช, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, Wannasuntad, S., กฤษดา แสวงดี.   กระบวนการไปทำงานต่างประเทศ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
51 พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร.   การเข้าถึงบริการดูแลการขับถ่ายปัสสาวะในผู้ป่วย/คนพิการที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะช่วงล่างทำหน้าที่ผิดปกติจากสาเหตุทางระบบประสาท . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2559.
52 สุภาพร วรรณสันทัด, พิมพิไล ทองไพบูลย์, นันทกา สวัสดิพานิช, พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ.   การจัดการบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
53 พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นันทกา สวัสดิพานิช, สุภาพร วรรณสันทัด, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ.   การจ้างงานและสภาพการทำงานในต่างประเทศตามการรับรู้ของพยาบาลไทย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
54 มาลี เกื้อนพกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทศพร เรืองกฤษ, พัชรา อุบลสวัสดิ์.   การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่น: เหตุผลที่ไม่ยุติการตั้งครรภ์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
55 กาจญนา สุทธิเนียม (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุบล สุทธิเนียม.   การติดตามและประเมินผลแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2559.
56 ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วันดี ไชยทรัพย์, กัลปังหา โชสิวสกุล.   การติดตามและประเมินผลสมรรถนะการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น): เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้สำเร็จการอบรม และผู้บังคับบัญชา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
57 ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, วิดาพร ทับทิมศรี, เพ็ญวรรณ เข้มขัน.   การประเมินผลการจัดสอบทักษะการปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยการใช้รูปแบบการสอบ OSCE ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ และอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
58 Paiboontananon, J. (Project Leader).   การประเมินผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 เกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
59 ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธนาภา ฤทธิวงษ์.   การประเมินสมรรถนะของพยาบาลฉุกเฉินที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
60 รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร (หัวหน้าโครงการวิจัย), วราภรณ์ วานิช, ยุพยงค์ ทังสุบุตร, -.   การปรับตัวเมื่อเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
61 มาลินี อยู่ใจเย็น, ปิ่นอนงค์ รัตนปทุมวงศ์.   การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลระนอง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
62 กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์, ประกาย จิโรจน์กุล, งามนิตย์ รัตนานุกูล.   การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตามสภาพจริงที่ประยุกต์ใช้แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
63 จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์, จินตนา รังษา.   การพัฒนาโปรกรม e-Learning เรื่องการพยาบาลจักษุสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
64 Soopussara Pumek (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรกนก ลัธธนันท์, สุภาพร วรรณสันทัด.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
65 พวงผกา กิตติรุ่งเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย), กลีบแก้ว จันทร์หงษ์.   การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธี Mohs Micrographic Surgery . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
66 พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณและการรับรู้อัตสมรรถนะของนักศึกษา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
67 โสภา รักษาธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย), พัชรี วัฒนชัย.   การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เรื่องการบำบัดด้วยออกซิเจนในเด็ก สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
68 กัลปังหา โชสิวสกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
69 สุนทรีภรณ์ ทองไสย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้การเจ็บป่วยด้านสุขภาพกับวิธีการส่งเสริมความสนใจของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อเข้ารับการรักษาตามนัดอย่างต่อเนื่อง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
70 เกษร สุวิทยะศิริ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
71 กรองทอง ออมสิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรองทอง ออมสิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), นงเยาว์ ชัยทอง, sunanta thongpat.   การศึกษาบริบทของสถาบันการศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
72 รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, ปัทมา บุญทับ.   การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการป้องกันการสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิดครบกำหนด . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
73 กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสร้างขุมความรู้ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลตามแนวคิดการจัดการความรู้ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
74 Panyapinitnukul, C. (Project Leader), Janhong, K., ปรัศนี สมิธ.   การเสริมสร้างความสุขในการทำงานเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
75 นันธิดา วัดยิ้ม (หัวหน้าโครงการวิจัย), เอมพร รตินธร, วรรณา พาหุวัฒนกร, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง.   ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลกับอาการซึมเศร้าในปู่ย่าตายายที่ดูแลหลาน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
76 พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาพร วรรณสันทัด, พิมพิไล ทองไพบูลย์, นันทกา สวัสดิการพานิช.   นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
77 สุภาพร วรรณสันทัด, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.   บทบาทและภาพลักษณ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยตามการรับรู้ของสมาชิก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
78 จักรี กั้วกำจัด (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
79 ศิริธร ยิ่งเรงเริง (หัวหน้าโครงการวิจัย), พรปวีณ์ ธนเศรษฐ์ชูชื่น.   ประสิทธิผลของการกำจัดอากาศในชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ระบบปิดของพยาบาลวิชาชีพกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
80 รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิไลลักษณ์ ศิริมัย, KALAYA TAKSINACHANEKIJ, ปภาวิน พัชรบูรณศิริ.   ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
81 กรกนก ลัธธนันท์, ธราดล เก่งการพานิช, กาญจนา นันทะเสน, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์, มณฑา เก่งการพานิช.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินสมุนไพรเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
82 นิภาพร อภิสิทธิวาสนา (หัวหน้าโครงการวิจัย), เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล, จิราพร สุวะมาตย์, มณีรัตน์ เทียมหมอก.   ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
83 Sangpithak, W. (Project Leader).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตร์บัณฑิต . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
84 กรกนก ลัธธนันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มณฑา เก่งการพานิช, หทัยชนก พรรคเจิญ, ธราดล เก่งการพานิช.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใต้ของไทย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
85 ทัศนพรรณ เวชศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรกนก ลัธธนันท์, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช, ศรัญญา เบญจกุล.   โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
86 กรกนก ลัธธนันท์, ธราดล เก่งการพานิช, ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช.   ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปี 2555 ต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
87 มาลี เกื้อนพกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการสร้างพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชวิถี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
88 โสภา รักษาธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย), จินตนา รังษา, วรางคณา อุดมทรัพย์, ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติการพยาบาลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
89 ประภาส จิบสมานบุญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุบล สุทธิเนียม.   ผลของการทำสมาธิบำบัด SKP2 ต่อระดับความดันโลหิตและตัวกำกับทางเคมี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
90 อุไร นิโรธนันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงฤทัย ไพรบึง, จิตรลดา ศรีสารคาม.   ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมกับการสอนแบบปกติต่อความรู้ความมั่นใจในการดูดเสมหะ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
91 มัตถก ศรีคล้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล.   ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมกับการสอนแบบปกติต่อความรู้ความมั่นใจเรื่องการให้ยาฉีด ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
92 เพ็ญวรรณ เข้มขัน (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุไร นิโรธนันท์.   ผลของการออกแบบการเรียนรู้ที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ฯ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
93 จินตนา บัวทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุบล ส, เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล.   ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพในบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการเผาผลาญอาหารผิดปกติ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
94 กรองทอง ออมสิน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของวัยรุ่นตอนต้น . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
95 จิราพร สุวะมาตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุนีย์ ละกำปั่น, สุรินธร กลัมพากร.   ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่สำหรับวัยรุ่นชายตอนต้นในสถานสงเคราะห์เด็กชาย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
96 มัตถก ศรีคล้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, หทัยชนก บัวเจริญ.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าต่อการรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
97 ภานิสา ระยา (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรกนก ลัธธนันท์, ศรัณา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
98 สุภาพร วรรณสันทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, นันทิกา สวัสดิพานิช.   แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามมุมมองของพยาบาลไทย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
99 Yingrengreung, S. (Project Leader), จงกลณี ตุ้ยเจริญ, ปัทมา แคนยุกต์, วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ, ศุภิสรา สุวรรณชาติ, อภิรดี สุขแสงดาว.   สถานการณ์การพัฒนากำลังคนในเขตบริการสุขภาพที่ 9 . Tuition Fee. 2559.
100 Raksatham, S. (Project Leader), Nirotnon, U., Tirapaiwong, Y..    Actual situation of teaching and outcomes in nursing students in relation to smoking prevention and smoking cessation promotion, Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
101 Sangpithak, W. (Project Leader), Srihawech, ่., Archapitak, A., Sirisupluxana, P..   A study on the desirable characters of students at Boromarajonani college of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
102 Aomsin, K. (Project Leader), Mitsumpune, N., Yingrengreung, S..   A systematic review on program for injury prevention at home in child age 0-5 . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
103 Techamuanwaiwit, S. (Project Leader), Sriklo, M..   Effects of teaching breast self-examination by community leaders the skills of women breast self-examination Rimklongsamsen community . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
104 Paiboontananon, J. (Project Leader), Jermworapipat, S., Kemkhan, P..   Emotional quotient, moral quotient, and learning and study strategies inventory comparison studying at the first year and the fourth year nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
105 Rittiwong, T. (Project Leader), Vibulwong, P..   Follow up competencies of trainees in the emergency nursing program at Boramarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
106 Youjaiyen, M. (Project Leader), สิริมาส วงศ์ใหญ่, มัตถก ศรีคล้อ, จิราพร สุวะมาตย์.   Knowledge of basic cardiopulmonary life support among the persons Vachirabenjatas park . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
107 Sriklo, M. (Project Leader), Youjaiyen, M., สิริมาส วงศ์ใหญ่.   Knowledge of basic cardiopulmonary life support among the secondary school students . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
108 Sangpithak, W. (Project Leader), Srihawech, ่., Archapitak, A., Siriwatchaiporn, R..   Research synthesis of good citizenship students for higher education . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
109 Tapaneeyakorn, W., Wannasuntad, S., Kosolchuenvijit, J., Anonrath, K..   The Development of Teaching and Learning Model for Developing Clinical Reasoning Competency of Nursing Student: Action Research . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
110 Buathongjun, J. (Project Leader), Suttineam, U., Teerawatskul, S..   The effect of Basic life support program on competency in supporting staff of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
111 Nirotnon, U. (Project Leader), Sirisupluxana, P., Yingrengreung, S..   The effect of JIGSAW cooperative learning method on interpersonal relationship and responsibilities among nursing students in nursing care of health proplem I . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
112 Raksatham, S. (Project Leader), Rungsa, J., Udomsapaya, W., Jermworapipat, S..   The effectiveness of intergrated nursing care of persons with health problem and practicum 2 courses among nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
113 Janhong, K..   The Model Development of Surgical Care for Skin Cancer Patients Undergoing Mohs Micrographic Surgery . Praboromarajchanok Institue. 2558.
114 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ VARK ต่อผลลัพท์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
115 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปภาวดี ทวีสุข, รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ.   การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการสอบทักษะทางคลินิก (OSCE) ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2 . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
116 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาพร วรรณสันทัด, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, นันทิกา มิตรสัมพันธ์, วรางคณา อุดมทรัพย์, โสภา รักษาธรรม, กรองทอง ออมสิน, พัชรี วัฒนชัย.   การพัฒนารูปแบบการสอบ OSCE เพื่อประเมินทักษะด้านการพยาบาลเด็กสำหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
117 มาลี เกื้อนพกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับสัมผัสสารรบกวนการทํางานของตอมไรทอระ หวางตั้งครรภ: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี . มหาวิทยาลัยมหิดล. 2558.
118 กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาวิจัยวิถีชีวิตของผู้สุงอายุที่มีมากกว่า 80 ปี กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
119 สุทธานันท์ กัลกะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศศิวิมล บูรณะเรข.   ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชนในชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2558.
120 เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุบล สุทธิเนียม, จินตนา บัวทองจันทร์.   ผลการสอนด้วยวิธีบรรยายโดยใช้ครูกับสื่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายต่อความรู้พฤติกรรมการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนระบบประสาทของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
121 ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี, จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร, มัตถก ศรีคล้อ.   ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตการการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
122 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล, เกษร สุวิทยะศิริ, ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์, รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ.   พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
123 อาจารย์มณทิรา วิโรจน์อนันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์, นางชรัมพร อัยสานนท์, จิรัชญา บุญปัญญา, วันวิสาข์ จตุรวรรณ, หนึ่ง สนสัมฤทธิ์.   วิจัยประเมินสถานการณ์และทิศทางการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ปี 2556 - 2558 (งวดที่ 4) . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2558.
124 Chosivasakul, K. (Project Leader), Ellis, S., Saleekul, S..   Development of artificial breast for teaching self-examination of Breast cancer screening . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2557.
125 Tapaneeyakorn, W. (Project Leader), Kosolchuenvijit, J., Wannasuntad, S., Anonrath, K..   Factors Affecting Clinical Reasonig in Nursing Students of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2557.
126 Vibulwong, P. (Project Leader), Rittiwong, T..   A Competency Evaluation of Participants from the Emergency Nurse Training Program at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
127 Thongsai, S. (Project Leader), Wattanabenjasopa, S., Youjaiyen, M..   Depression in Patient with Type II Diabetes: Case Study at Diabetic Outpatent Clinic in Samut Prakan Urban Area (Tambon Health Promoting Hospital) . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
128 Thammaraksa, P. (Project Leader).   Health Status and Health Service Accessibility: Samsen  Riverline Community . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
129 Thammaraksa, P. (Project Leader), Booranarek, S..   Health status and Health Service Accessibility: Samsen Riverline Community . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
130 Tirapaiwong, Y. (Project Leader), Mitsumpune, N., Ninwatcharamanee, C., Sirisupluxana, P..   The Current Instructional Practices and Use of Information and Communication Technology for Teaching and Learning among Instructiors at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Tuition Fee. 2556.
131 Tirapaiwong, Y. (Project Leader), Mitsumpune, N., Ninwatcharamanee, C., Sirisupluxana, P..   The Instructional Practices and Use of Information and Communication technology in Nursing among Instructors at Boromarajonani college of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
132 Thongsai, S. (Project Leader), Youjaiyen, M..   The Long-Term Impact of Education on Diabetes for Older People: A Systematic Review . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
133 Panyapinitnukul, C. (Project Leader), Sirisupluxana, P., Wannasuntad, S., Ninwatcharamanee, C..   Effect of Contemplative Education on Transformative Learning of Staffs at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
134 Paiboontananon, J., Pianpijarn, A., Teerawatskul, S..   Evaluation of Ophthalmic Nurse Practitioners Competency . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
135 Wannasuntad, S..   The Development of Standard of Health Care Services in Thai Correctional Institution . . 2555.
136 Suttineam, U. (Project Leader).   The Effect of Self Management Program on Health Behavior Chang and Health Indicators in Supporting Staff . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
137 Panyapinitnukul, C. (Project Leader), Kosolchuenvijit, J., Suvithayasiri, K..   The Results of Integrated Instruction with Reflective Thinking Related to Promoting Smoking Cessation in Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
138 Wannasuntad, S., Sirisupluxana, P..   The Study of Experiences and the Process to Pursue International Employment of Thai Nurses . . 2555.
139 Thammaraksa, P..   Risky Sexual Behavior Prevention among Early-Adolescents with School Participation . . 2554.
140 อภิญญา เพียรพิจารณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การจัดการเรียนการสอนหลักการและเทคนิคการพยาบาลบาล กับสมรรถนะการปฎิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2554.
141 อภิญญา เพียรพิจารณ์.   ผลของการใช้โปรแกรมภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอด . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2554.
142 Tirapaiwong, Y..   Family Involvement in Management of Postoperative Pain in Children with EENT Problems . . 2553.
143 Paiboontananon, J., Srisarakam, J..   Relationships between emotional quotient, moral quotient, and learning and study strategies inventories to sophomore nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2553.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ