วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาพร วรรณสันทัด, ผศ.ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์, ดร.รัดใจ เวชประสิทธิ์, ดร.ดวงสุดา ศิริปิตุภูมิ & ดร.   การทบทวนขอบเขตงานวิจัยทางการพยาบาลของประเทศไทยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา . สภาการพยาบาล. 2565.
2 Wisawatapnimit, P. (Project Leader), Apisitwasana, N., Srichairattanakull, J., Chosivasakul, K., Thammaraksa, P., Kunlaka, S., นิติกุล ทองน่วม, ฐิตินันท์ นาคผู้ & วิภาวี วิจิตรสาร.   การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมอง สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยก่อนสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย ในเขตเมือง . Thailand Science Research and Innovation. 2565.
3 Boonvas, K. (Project Leader), Raksatham, S., Kunlaka, S. & Khamwong, M.   การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2564.
4 อติญาณ์ ศรเกษรริน (Project Leader), ธัญพร ชื่นกลิ่น, วรวุฒิ เเสงทอง, สิบตระกูล ตันตรานุกูล, Kunlaka, S., รุ่งนภา จันทรา, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ & สุชาดา นิ่มวัฒนากุล.   การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาล: การผลิต การกระจาย การธำรงรักษาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดใหญ่ . . 2564.
5 อติญาณ์ ศรเกษรริน (Project Leader), ธัญพร ชื่นกลิ่น, วรวุฒิ เเสงทอง, สิบตระกูล ตันตรานุกูล, Kunlaka, S., รุ่งนภา จันทรา, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ & สุชาดา นิ่มวัฒนากุล.   การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาล: การผลิต การกระจาย การธำรงรักษาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดใหญ่ . . 2564.
6 รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช (Project Leader), ภญ.ดร.สุภาพร ปิติพร , ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว, ผศ.ดร.สมนึก บุญสุภา , ผศ.ดร.จิรพงษ์ สุขสิริวรพงศ์ , รศ.ธราดล เก่งการพานิช & Lattanand, K.   โครงการพัฒนาและวิจัยสมุนไพรเพื่อใช้ในการ บำบัดการสูบบุหรี่ . . 2564.
7 Dhabdhimsri, V. (Project Leader), Ninwatcharamanee, C., Silapatcharanun, S. & Rungsa, J.   ประสิทธิผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานที่ได้รับโดยพี่สอนน้องของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . The Alumni Association of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 2564.
8 Ekthamasuth, C. (Project Leader), Thongkaew, P., Wadyim, N. & Suwannto, P.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2564.
9 อาภาพร เผ่าวัฒนา (Project Leader), สุนีย์ ละกำปั่น, สุรพล บุญลือ & Thammaraksa, P.   โปรเเกรม Family Check Up 4 Strengthening Family (ECU4SF) ในการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของครอบครัวที่อาสัยในชุมชนเเออัดเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร . สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2564.
10 Suttineam, U. (Project Leader), Teerawatskul, S. & Rungsa, J.   ผลของการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และทักษะปฏิบัติการพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2564.
11 Wadyim, N. (Project Leader), Ekthamasuth, C. & Suwannto, P.   ผลของการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมต่อความรู้และความมั่นใจในการให้การพยาบาลในระยะที่ 1 ของการคลอด ของนักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2564.
12 Boonvas, K. (Project Leader), Yingrengreung, S., Wisawatapnimit, P. & Tirapaiwong, Y.   การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะของอาจารย์พยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2563.
13 ธิตินันท์ กิติสิน (Project Leader), วัชรมาศ ม่วงเเก้ว, Sangpithak, W. & อุทัย เเสงพิทักษ์.   การพัฒนาระบบสารสนเทศเเละการสื่อการเรียนรู้สำหรับ 50 เชื้อราก่อโรคในคนที่พบบ่อยในประเทศไทย . . 2563.
14 Thammaraksa, P. (Project Leader), นางสาว อาภาพร เผ่าวัฒนา, นายยุทธนา มีกลิ่นหอม, นายสุรพล & บุญลือ .   การพัฒนารูปแบบการป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาหญิง . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2563.
15 Janhong, K. (Project Leader), Pumek, S. & Panidchakul, K.   การพัฒนาและประเมินสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชุมชนโดยวิธีประชาคม สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2563.
16 Wisawatapnimit, P. (Project Leader), Boonvas, K., จิราพร วรวงศ์, นางพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ & นางจุฬารัตน์ ห้าวหาญ.   การศึกษาความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2563.
17 นพ.ฑินกร โนรี (Project Leader), Wisawatapnimit, P. & นส.   โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้าน สุขภาพของประเทศไทย . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2563.
18 ดาราวรรร รองเมือง (Project Leader), อินทิรา สุขรุ่งเรือง, สราพร มัทยาท, อติญาณ ศรเกษตริน, เบญจพร รัชตารมย์, Kunlaka, S., พีระเดช สำรวมรัมย์, ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์ & อนันต์ กนกศิลป์.   โครงการการพัฒนาระบบเเพทย์ทางไกลเพื่อการดูเเลรักษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง บทเรียนจากการระบาดของโควิด 19 . . 2563.
19 รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช (Project Leader), Lattanand, K., ภญ.ดร.สุภาพร ปิติพร , ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว, ผศ.ดร.สมนึก บุญสุภา , ผศ.ดร.จิรพงษ์ สุขสิริวรพงศ์ & รศ.   โครงการพัฒนาและวิจัยสมุนไพรเพื่อใช้ในการ บำบัดการสูบบุหรี่ . . 2563.
20 รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช (Project Leader), ภญ.ดร.สุภาพร ปิติพร (Project Leader), ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว, ผศ.ดร.สมนึก บุญสุภา , ผศ.ดร.จิรพงษ์ สุขสิริวรพงศ์ , รศ.ธราดล เก่งการพานิช & Lattanand, K.   โครงการพัฒนาและวิจัยสมุนไพรเพื่อใช้ในการ บำบัดการสูบบุหรี่ . . 2563.
21 Phraibueng, D. (Project Leader), Youjaiyen, M., Yingrengreung, S. & Srimeechai, J.   ประสิทธิผลโปรแกรมการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของครูโรงเรียนประถมศึกษา . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2563.
22 Nuchusuk, C. (Project Leader), Kunlaka, S., Khamwong, M. & Sirimai, W.   ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2563.
23 Thiammok, M. (Project Leader) & Thammaraksa, P.   ปัจจัยทำนายความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2563.
24 Booranarek, S. (Project Leader), Youjaiyen, M. & Kaewchuntra, K.   ภาวะสุขภาพจิตและความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2563.
25 ผศ. ดร.กาญจนา สุทธิเนียม (Project Leader) & Suttineam, U.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา . . 2562.
26 Wisawatapnimit, P. (Project Leader), Watthanachai, P. & Srichairattanakull, J.   การขัดเกลาทางสังคมระหว่างสหวิชาชีพและผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการศึกษาแบบสหวิชาชีพที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยต่อการขัดเกลาทางสังคมระหว่างสหวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุก . Tuition Fee. 2562.
27 Thiammok, M. (Project Leader) & Apisitwasana, N.   การจัการเรียนการสอนแบบ World Café ต่อผลสัมฤทธิ์และความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย . Tuition Fee. 2562.
28 Saleekul, S. (Project Leader) & Tipkanjanaraykha, K.   การติดตามสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Tuition Fee. 2562.
29 Sirisupluxana, P. (Project Leader), Boonvas, K., Kosolchuenvijit, J. & Thammaraksa, P.   การพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์คุณธรรมนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Tuition Fee. 2562.
30 Boonvas, K. (Project Leader), Kosolchuenvijit, J., Wannasuntad, S. & Sirisupluxana, P.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับอาจารย์พยาบาล . Tuition Fee. 2562.
31 Techamuanwaiwit, S. (Project Leader), Nuchusuk, C. & ดวงฤทัย ไพรบึง.   การพัฒนาสมุดบันทึกผลการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สำหรับสตรีในชุมชน . Tuition Fee. 2562.
32 Sangpithak, W. (Project Leader), นางรสจรินทร์ รัตนสุนทร , นางเกษร สุวิทยะศิริ, นางสาวสุภัสสรา ภูเมฆ & .   การพัฒนาหุ่นตรวจทารกในครรภ์ สำหรับ นักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2562.
33 Nithitantiwat, P. (Project Leader), Srichairattanakull, J. & Khamwong, M.   ความสามารถในการการคิดของนักศึกษาพยาบาล: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . Tuition Fee. 2562.
34 พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร (หัวหน้าโครงการวิจัย) & เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล.   ประเมินและถอดบทเรียนการ ดำเนินงานของ PCC ตามแนวคิดเรื่องการ จัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ และยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อม สำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงในพื้นที่ต่อระบบการจัดการ บริการที่ได้รับ โรงพยาบาลเอกชน . มหาวิทยาลัยมหิดล. 2562.
35 Khoonboonyung , P. (Project Leader), นางเกษร สุวิทยะศิริ, ลักขณา บัวสมบูรณ์, นางสาววรรณดี ศรีสว่าง & นางสาวนงลักษณ์ เกิดท่าไม้.   ประสิทธิผลของการใช้แผนการจัดท่าผีเสื้อ แบบมณีเวช ในหญิงระยะคลอด ต่อระดับ ความเจ็บปวด เวลาในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว และระดับการรับรู้ต่อประสบการณ์การคลอด ทางบวกของหญิงในระยะคลอด . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2562.
36 Chosivasakul, K. (Project Leader), นางเพียงใจ ศรียอด, Udomsapaya, W., นิตยา & เศรษฐวรานนท์.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่๒ ในคลินิกเบาหวาน . Tuition Fee. 2562.
37 Thammaraksa, P. (Project Leader), อาภาพร เผ่าวัฒนา, Wannasuntad, S. & Tipkanjanaraykha, K.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษา . Tuition Fee. 2562.
38 Boonvas, K. (Project Leader), Tirapaiwong, Y., Sirisupluxana, P. & Apisitwasana, N.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Tuition Fee. 2562.
39 Sangpithak, W. (Project Leader), Janhong, K. & Vanich, W.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Tuition Fee. 2562.
40 Pumek, S. (Project Leader), Sangpithak, W., สุพางค์พพรรณ & พาดกลาง.   ผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่องกลไกการคลอด สำหรับนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2562.
41 Wadyim, N. (Project Leader), Suvithayasiri, K. & Suwannto, P.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) เป็นสื่อหลักต่อความรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2562.
42 Suvithayasiri, K. (Project Leader), Wadyim, N., Techamuanwaiwit, S. & สุพางค์พรรณ พาดกลาง.   ผลของการใช้การเรียนโครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อการพัฒนาสมรรถนะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2562.
43 Khamwong, M. (Project Leader), Kunlaka, S., Sirimai, W. & Nuchusuk, C.   ผลของการเรียนรู้โดยการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ต่อความมั่นใจ ในการปฏิบัติทักษะการสนทนาเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2562.
44 Wisawatapnimit, P. (Project Leader), Suttineam, U. & Teerawatskul, S.   ผลของการเรียนรู้โดยใช้สถานะการณ์เสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อค ต่อความพึงพอใจ ความมั่นใจในตนเองในการเรียนและการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Tuition Fee. 2562.
45 Ninwatcharamanee, C. (Project Leader), Dhabdhimsri, V., ปัญจศิลป์ & สมบูรณ์.   ผลของการให้ความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Tuition Fee. 2562.
46 Tipkanjanaraykha, K. (Project Leader), Thammaraksa, P. & Panidchakul, K.   ผลของโปรแกรมการออกกำลงกายต่อการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน: การวิเคราะห์อภิมาน . Tuition Fee. 2562.
47 Dhabdhimsri, V. (Project Leader) & Rungsa, J.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อดัชนีมวลกายและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Tuition Fee. 2562.
48 Suvithayasiri, K. (Project Leader), Sangpithak, W. & Wadyim, N.   Effects of Using Infrared Ray Heat Equipment Innovation in Postpartum Mothers . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
49 Srichairattanakull, J. & (Project Leader).   ถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร . . 2561.
50 Wisawatapnimit, P. & (Project Leader).   โครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร . . 2561.
51 Raksatham, S. (Project Leader) & Wannasuntad, S.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
52 Aomsin, K. (Project Leader) & Watthanachai, P.   การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้เป็นทีมเป็นฐานร่วมกับกระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
53 Kunlaka, S. (Project Leader), Booranarek, S. & Youjaiyen, M.   การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
54 Paiboontananon, J. (Project Leader), Jermworapipat, S. & Rungsa, J.   การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง การเช็ดตา การหยอดตา และการป้ายตา สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
55 Techamuanwaiwit, S. (Project Leader), Vibulwong, P. & Suvithayasiri, K.   การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์การทำคลอดรกและการตรวจรกสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
56 Panidchakul, K. (Project Leader) & Srichairattanakull, J.   การศึกษาความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
57 Wannasuntad, S. (Project Leader) & Paiboontananon, J.   การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
58 Srichairattanakull, J. (Project Leader) & Raksatham, S.   การศึกษาสาเหตุและปัญหาสุขภาพในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
59 รุ่งนภา จันทรา (Project Leader), ชุลีพร หีตอักษร, Kunlaka, S., อติญาณ์ ศรเกษตริน & ดาราวรรณ รองเมือง.   ความแตกฉานด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2561.
60 Nithitantiwat, P. (Project Leader) & Wannasuntad, S.   ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
61 Udomsapaya, W. (Project Leader), Ninwatcharamanee, C. & Nithitantiwat, P.   ความรู้และความตระหนักในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
62 Kunlaka, S. (Project Leader) & Panidchakul, K.   ความรู้และพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
63 Yingrengreung, S. (Project Leader) & Watthanachai, P.   ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
64 Tirapaiwong, Y. (Project Leader) & Raksatham, S.   ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
65 Wisawatapnimit, P. (Project Leader) & Udomsapaya, W.   ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีและความรู้ในการดูแลตนเองกับพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
66 Kosolchuenvijit, J. (Project Leader) & Wadyim, N.   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันกับดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
67 Tipkanjanaraykha, K. (Project Leader) & Thiammok, M.   ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
68 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปัทมา ฟ้าขาว & พัชรี วัฒนชัย.   ประสิทธิผลของนวตกรรมการดูดน้ำมูกในปากและจมูกโดยใช้ BCN-TIP ในผู้ป่วยเด็กเล็ก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2561.
69 สุภัสสรา โคมินทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรัญญา แสงพิทักษ์, มาลี เกื้อนพกุล & เอกชัย โควาวิสารัช.   ปัจจัยทำนายความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2561.
70 Panidchakul, K. (Project Leader) & Janhong, K.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
71 Janhong, K. (Project Leader), Rungsa, J. & Thiammok, M.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
72 Ninwatcharamanee, C. (Project Leader) & Yingrengreung, S.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
73 Sangpithak, W. (Project Leader) & Janhong, K.   พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
74 Booranarek, S. (Project Leader), Kunlaka, S., Youjaiyen, M. & จารุวรรณ ก้านศรี.   การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรู้พื้นฐานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2560.
75 Pumek, S. (Project Leader), Geounuppakul, M. & Sangpithak, W.   การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียเรื่อง กลไกการคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
76 Watthanachai, P. (Project Leader) & Yingrengreung, S.   การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เรื่องการดูดเสมหะทางจมูกและปากสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
77 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (Project Leader), กฤษดา แสวงดี, กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม, อติญาน์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์, ดาราวรรณ รองเมือง, ศุทธินี วัฒนกุล, ศรีจันทร์ พลับจั่น & Kunlaka, S.   การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2560.
78 Lattanand, K. (Project Leader), Ninwatcharamanee, C. & Apisitwasana, N.   โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2560.
79 สุภัสสรา โคมินทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรัญญา แสงพิทักษ์ & มาลี เกื้อนพกุล.   ปัจจัยทำนายความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2560.
80 Yingrengreung, S. (Project Leader), Wannasuntad, S. & Pumek, S.   ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
81 Suvamat, J. (Project Leader), Youjaiyen, M. & Nuchusuk, C.   ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
82 จิราพร สุวะมาตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มาลินี อยู่ใจเย็น & ชาลินี หนูชูสุข.   ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
83 รุ่งนภา จันทรา (Project Leader), Kunlaka, S., อติญาณ ศรเกษตริน, ดาราวรรรณ รองเมือง & รัถยานภิศ รัชตะวรรณ.   สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2560.
84 Sirisupluxana, P., นันทกา สวัสดิพานิช, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, Wannasuntad, S. & กฤษดา แสวงดี.   กระบวนการไปทำงานต่างประเทศ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
85 พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร.   การเข้าถึงบริการดูแลการขับถ่ายปัสสาวะในผู้ป่วย/คนพิการที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะช่วงล่างทำหน้าที่ผิดปกติจากสาเหตุทางระบบประสาท . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2559.
86 สุภาพร วรรณสันทัด, พิมพิไล ทองไพบูลย์, นันทกา สวัสดิพานิช & พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ.   การจัดการบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
87 พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นันทกา สวัสดิพานิช, สุภาพร วรรณสันทัด & นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ.   การจ้างงานและสภาพการทำงานในต่างประเทศตามการรับรู้ของพยาบาลไทย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
88 มาลี เกื้อนพกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทศพร เรืองกฤษ & พัชรา อุบลสวัสดิ์.   การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่น: เหตุผลที่ไม่ยุติการตั้งครรภ์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
89 กาจญนา สุทธิเนียม (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อุบล สุทธิเนียม.   การติดตามและประเมินผลแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2559.
90 ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วันดี ไชยทรัพย์ & กัลปังหา โชสิวสกุล.   การติดตามและประเมินผลสมรรถนะการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น): เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้สำเร็จการอบรม และผู้บังคับบัญชา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
91 ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, วิดาพร ทับทิมศรี & เพ็ญวรรณ เข้มขัน.   การประเมินผลการจัดสอบทักษะการปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยการใช้รูปแบบการสอบ OSCE ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ และอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
92 Paiboontananon, J. & (Project Leader).   การประเมินผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 เกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
93 ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ธนาภา ฤทธิวงษ์.   การประเมินสมรรถนะของพยาบาลฉุกเฉินที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
94 Suttineam, U. (Project Leader), Teerawatskul, S. & Vibulwong, P.   การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
95 รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร (หัวหน้าโครงการวิจัย), วราภรณ์ วานิช, ยุพยงค์ & ทังสุบุตร, -.   การปรับตัวเมื่อเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
96 มาลินี อยู่ใจเย็น & ปิ่นอนงค์ รัตนปทุมวงศ์.   การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลระนอง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
97 กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์, ประกาย จิโรจน์กุล & งามนิตย์ รัตนานุกูล.   การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตามสภาพจริงที่ประยุกต์ใช้แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
98 จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ & จินตนา รังษา.   การพัฒนาโปรกรม e-Learning เรื่องการพยาบาลจักษุสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
99 Soopussara Pumek (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรกนก ลัธธนันท์ & สุภาพร วรรณสันทัด.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
100 Khamwong, M. (Project Leader), Sirimai, W. & Kunlaka, S.   การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
101 พนารัตน์ & วิศวเทพนิมิตร (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณและการรับรู้อัตสมรรถนะของนักศึกษา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
102 Kiatseesakul, J. (Project Leader), Wisawatapnimit, P. & Suttineam, U.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวต่อความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
103 Thaweesook, P. (Project Leader), Suvithayasiri, K. & เสาวลักษณ์ หวังชม.   การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เรื่องการตรวจครรภ์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
104 โสภา รักษาธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พัชรี วัฒนชัย.   การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เรื่องการบำบัดด้วยออกซิเจนในเด็ก สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
105 กัลปังหา & โชสิวสกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
106 สุนทรีภรณ์ & ทองไสย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้การเจ็บป่วยด้านสุขภาพกับวิธีการส่งเสริมความสนใจของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อเข้ารับการรักษาตามนัดอย่างต่อเนื่อง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
107 เกษร & สุวิทยะศิริ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
108 กรองทอง ออมสิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), นงเยาว์ ชัยทอง, sunanta thongpat, เสาวภา & เอกอดิศักดิ์.   การศึกษาบริบทของสถาบันการศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
109 รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร & ปัทมา บุญทับ.   การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการป้องกันการสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิดครบกำหนด . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
110 Kunlaka, S. (Project Leader), Booranarek, S. & Youjaiyen, M.   การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชนในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
111 กัลยารัตน์ & อนนท์รัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสร้างขุมความรู้ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลตามแนวคิดการจัดการความรู้ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
112 Panyapinitnukul, C. (Project Leader) & Janhong, K.   การเสริมสร้างความสุขในการทำงานเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
113 Kraikruan, W. (Project Leader) & Janhong, K.   ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ต่อการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
114 Sriamonruttanakul, T. (Project Leader), Vibulwong, P., Kosolchuenvijit, J. & Sriklo, M.   ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนกับปัญหาสุขภาพของประชาชนแฟลตดินแดง . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
115 นันธิดา วัดยิ้ม (หัวหน้าโครงการวิจัย), เอมพร รตินธร, วรรณา พาหุวัฒนกร, อทิตยา พรชัยเกตุ & โอว ยอง.   ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลกับอาการซึมเศร้าในปู่ย่าตายายที่ดูแลหลาน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
116 ภาวิณี ปลิวมา (Project Leader) & Sangpithak, W.   ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของบุคลากร โรงพยาบาลราชวิถี . โรงพยาบาล. 2559.
117 พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาพร วรรณสันทัด, พิมพิไล ทองไพบูลย์ & นันทกา สวัสดิการพานิช.   นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
118 สุภาพร วรรณสันทัด & สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.   บทบาทและภาพลักษณ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยตามการรับรู้ของสมาชิก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
119 จักรี & กั้วกำจัด (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
120 ศิริธร ยิ่งเรงเริง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พรปวีณ์ ธนเศรษฐ์ชูชื่น.   ประสิทธิผลของการกำจัดอากาศในชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ระบบปิดของพยาบาลวิชาชีพกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
121 รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิไลลักษณ์ ศิริมัย, KALAYA TAKSINACHANEKIJ & ปภาวิน พัชรบูรณศิริ.   ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
122 Kemkhan, P. (Project Leader), Dhabdhimsri, V. & Vanich, W.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2556-2558 . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
123 กรกนก ลัธธนันท์, ธราดล เก่งการพานิช, กาญจนา นันทะเสน, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ & มณฑา เก่งการพานิช.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินสมุนไพรเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
124 Saleekul, S. (Project Leader) & อรวรรณ แก้วบุญชู.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเกษตรกรสูงอายุ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
125 นิภาพร อภิสิทธิวาสนา (หัวหน้าโครงการวิจัย), เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล, จิราพร สุวะมาตย์ & มณีรัตน์ เทียมหมอก.   ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
126 Sangpithak, W. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตร์บัณฑิต . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
127 กรกนก ลัธธนันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มณฑา เก่งการพานิช, หทัยชนก พรรคเจิญ & ธราดล เก่งการพานิช.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใต้ของไทย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
128 ทัศนพรรณ เวชศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรกนก ลัธธนันท์, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช & ศรัญญา เบญจกุล.   โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
129 กรกนก ลัธธนันท์, ธราดล เก่งการพานิช, ศรัณญา เบญจกุล & มณฑา เก่งการพานิช.   ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปี 2555 ต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
130 มาลี & เกื้อนพกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการสร้างพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชวิถี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
131 โสภา รักษาธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย), จินตนา รังษา, วรางคณา อุดมทรัพย์ & ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติการพยาบาลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
132 ประภาส จิบสมานบุญ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อุบล สุทธิเนียม.   ผลของการทำสมาธิบำบัด SKP2 ต่อระดับความดันโลหิตและตัวกำกับทางเคมี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
133 อุไร นิโรธนันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงฤทัย ไพรบึง & จิตรลดา ศรีสารคาม.   ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมกับการสอนแบบปกติต่อความรู้ความมั่นใจในการดูดเสมหะ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
134 มัตถก ศรีคล้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล.   ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมกับการสอนแบบปกติต่อความรู้ความมั่นใจเรื่องการให้ยาฉีด ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
135 เพ็ญวรรณ เข้มขัน (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อุไร นิโรธนันท์.   ผลของการออกแบบการเรียนรู้ที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ฯ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
136 จินตนา บัวทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุบล ส & เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล.   ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพในบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการเผาผลาญอาหารผิดปกติ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
137 Sriamonruttanakul, T. (Project Leader) & Sriklo, M.   ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
138 กรองทอง & ออมสิน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของวัยรุ่นตอนต้น . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
139 Geounuppakul, M. (Project Leader), Sangpithak, W., Pumek, S., ปัทมา บุญทับ, อรุณวรรณ คงศักดิ์ศรี, จิตวิภา ประทีปะเสน & สุวรรณา เขาว์อมรภัทร.   ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชวิถี . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
140 จิราพร สุวะมาตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุนีย์ ละกำปั่น & สุรินธร กลัมพากร.   ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่สำหรับวัยรุ่นชายตอนต้นในสถานสงเคราะห์เด็กชาย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
141 มัตถก ศรีคล้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม & หทัยชนก บัวเจริญ.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าต่อการรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
142 ภานิสา ระยา (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรกนก ลัธธนันท์, ศรัณา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช & ธราดล เก่งการพานิช.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
143 สุภาพร วรรณสันทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ & นันทิกา สวัสดิพานิช.   แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามมุมมองของพยาบาลไทย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
144 Apisitwasana, N. (Project Leader), Srichairattanakull, J., Suvamat, J. & มณีรัตน์ เทียนหมอก.   สถานการณ์การติดเกม และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
145 Yingrengreung, S. (Project Leader), จงกลณี ตุ้ยเจริญ, ปัทมา แคนยุกต์, วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ, ศุภิสรา สุวรรณชาติ & อภิรดี สุขแสงดาว.   สถานการณ์การพัฒนากำลังคนในเขตบริการสุขภาพที่ 9 . Tuition Fee. 2559.
146 Rittiwong, T. (Project Leader) & Vibulwong, P.   การติดตามสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
147 Aomsin, K. (Project Leader), Mitsumpune, N. & Yingrengreung, S.   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องรูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านของผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
148 ยุพาภรณ์ & ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ VARK ต่อผลลัพท์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
149 Tapaneeyakorn, W., Wannasuntad, S., Kosolchuenvijit, J. & Anonrath, K.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
150 Janhong, K.   การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธี Mohs Micrographic Surgery . Praboromarajchanok Institue. 2558.
151 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปภาวดี ทวีสุข & รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ.   การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการสอบทักษะทางคลินิก (OSCE) ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2 . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
152 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาพร วรรณสันทัด, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, นันทิกา มิตรสัมพันธ์, วรางคณา อุดมทรัพย์, โสภา รักษาธรรม, กรองทอง ออมสิน & พัชรี วัฒนชัย.   การพัฒนารูปแบบการสอบ OSCE เพื่อประเมินทักษะด้านการพยาบาลเด็กสำหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
153 มาลี & เกื้อนพกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับสัมผัสสารรบกวนการทํางานของตอมไรทอระ หวางตั้งครรภ: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี . มหาวิทยาลัยมหิดล. 2558.
154 กลีบแก้ว & จันทร์หงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาวิจัยวิถีชีวิตของผู้สุงอายุที่มีมากกว่า 80 ปี กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
155 Sangpithak, W. (Project Leader), Srihawech, ่., Archapitak, A. & Sirisupluxana, P.   การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
156 Sangpithak, W. (Project Leader), Srihawech, ่., Archapitak, A. & Siriwatchaiporn, R.   การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
157 Paiboontananon, J. (Project Leader), Jermworapipat, S. & Kemkhan, P.   ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม และกลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เปรียบเทียบขณะศึกษาในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
158 Sriklo, M. (Project Leader), Youjaiyen, M. & สิริมาส วงศ์ใหญ่.   ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
159 Youjaiyen, M. (Project Leader), สิริมาส วงศ์ใหญ่, มัตถก ศรีคล้อ & จิราพร สุวะมาตย์.   ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพของประชาชนที่มาใช้บริการที่สวนวชิรเบญจทัศ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
160 Raksatham, S. (Project Leader), Rungsa, J., Udomsapaya, W. & Jermworapipat, S.   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
161 สุทธานันท์ กัลกะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศศิวิมล บูรณะเรข.   ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชนในชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2558.
162 เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุบล สุทธิเนียม & จินตนา บัวทองจันทร์.   ผลการสอนด้วยวิธีบรรยายโดยใช้ครูกับสื่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายต่อความรู้พฤติกรรมการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนระบบประสาทของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
163 Nirotnon, U. (Project Leader), Sirisupluxana, P. & Yingrengreung, S.   ผลการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยรูปแบบจิ๊กซอร์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
164 Techamuanwaiwit, S. (Project Leader) & Sriklo, M.   ผลของการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยแกนนำชุมชนต่อทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีชุมชนริมคลองสามเสน . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
165 Buathongjun, J. (Project Leader), Suttineam, U. & Teerawatskul, S.   ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
166 ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี, จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร & มัตถก ศรีคล้อ.   ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตการการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
167 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล, เกษร สุวิทยะศิริ, ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ & รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ.   พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
168 อาจารย์มณทิรา วิโรจน์อนันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์, นางชรัมพร อัยสานนท์, จิรัชญา บุญปัญญา, วันวิสาข์ จตุรวรรณ, หนึ่ง & สนสัมฤทธิ์.   วิจัยประเมินสถานการณ์และทิศทางการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ปี 2556 - 2558 (งวดที่ 4) . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2558.
169 Raksatham, S. (Project Leader), Nirotnon, U. & Tirapaiwong, Y.   สภาพการจัดการเรียนการสอน ผลลัพท์การป้องกันการสูบบุหรี่และการส่งเสริมการเลิกบุหรี่แก่ประชาชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
170 Chosivasakul, K. (Project Leader), Ellis, S. & Saleekul, S.   การพััฒนาและประเมินประสิทธิผลของนวตกรรมเต้านมเสมือนสำหรับสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2557.
171 Tapaneeyakorn, W. (Project Leader), Kosolchuenvijit, J., Wannasuntad, S. & Anonrath, K.   ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2557.
172 Thongsai, S. (Project Leader) & Youjaiyen, M.   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสำหรับผลกระทบต่อการให้การศึกษาในระยะยาวสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
173 Vibulwong, P. (Project Leader) & Rittiwong, T.   การประเมินสมรรถนะของพยาบาลฉุกเฉินที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉฺน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
174 Thongsai, S. (Project Leader), Wattanabenjasopa, S. & Youjaiyen, M.   ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานประเภท ๒: กรณีศึกษาผู้มารับบริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขต อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
175 Thammaraksa, P. & (Project Leader).   ภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ: ชุมชนริมคลองสามเสน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
176 Thammaraksa, P. (Project Leader) & Booranarek, S.   ภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ: ชุมชนริมคลองสามเสน . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
177 Tirapaiwong, Y. (Project Leader), Mitsumpune, N., Ninwatcharamanee, C. & Sirisupluxana, P.   สภาพการจัดการศึกษา และการใช้เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Tuition Fee. 2556.
178 Paiboontananon, J., Pianpijarn, A. & Teerawatskul, S.   การประเมินสมรรถนะของพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
179 Wannasuntad, S.   การพัฒนามาตรฐานการบริการพยาบาลในแดนหญิงในเรือนจำ/ทัณฑสถานของไทย . . 2555.
180 Wannasuntad, S. & Sirisupluxana, P.   การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย . . 2555.
181 Panyapinitnukul, C. (Project Leader), Kosolchuenvijit, J. & Suvithayasiri, K.   ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
182 Panyapinitnukul, C. (Project Leader), Sirisupluxana, P., Wannasuntad, S. & Ninwatcharamanee, C.   ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
183 Suttineam, U. & (Project Leader).   ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพและตัวชี้วัดสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
184 Thammaraksa, P.   การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน . . 2554.
185 อภิญญา & เพียรพิจารณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การจัดการเรียนการสอนหลักการและเทคนิคการพยาบาลบาล กับสมรรถนะการปฎิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2554.
186 อภิญญา เพียรพิจารณ์.   ผลของการใช้โปรแกรมภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอด . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2554.
187 Tirapaiwong, Y.   การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยในเด็กโรคทางตา หู คอ จมูก . . 2553.
188 Paiboontananon, J. & Srisarakam, J.   ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม กับกลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2553.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ