วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Suvithayasiri, K. (Project Leader), Sangpithak, W. & Wadyim, N.   Effects of Using Infrared Ray Heat Equipment Innovation in Postpartum Mothers . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
2 Raksatham, S. (Project Leader) & Wannasuntad, S.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
3 Aomsin, K. (Project Leader) & Watthanachai, P.   การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การเรียนรู้เป็นทีมเป็นฐานร่วมกับกระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
4 Kunlaka, S. (Project Leader), Booranarek, S. & Youjaiyen, M.   การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
5 Paiboontananon, J. (Project Leader), Jermworapipat, S. & Rungsa, J.   การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง การเช็ดตา การหยอดตา และการป้ายตา สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
6 Techamuanwaiwit, S. (Project Leader), Vibulwong, P. & Suvithayasiri, K.   การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์การทำคลอดรกและการตรวจรกสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
7 Panidchakul, K. (Project Leader) & Srichairattantkul, J.   การศึกษาความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
8 Wannasuntad, S. (Project Leader) & Paiboontananon, J.   การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
9 Srichairattantkul, J. (Project Leader) & Raksatham, S.   การศึกษาสาเหตุและปัญหาสุขภาพในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
10 รุ่งนภา จันทรา (Project Leader), ชุลีพร หีตอักษร & Kunlaka, S.   ความแตกฉานด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2561.
11 Nithitantiwat, P. (Project Leader) & Wannasuntad, S.   ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
12 Udomsapaya, W. (Project Leader), Ninwatcharamanee, C. & Nithitantiwat, P.   ความรู้และความตระหนักในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
13 Kunlaka, S. (Project Leader) & Panidchakul, K.   ความรู้และพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
14 Yingrengreung, S. (Project Leader) & Watthanachai, P.   ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
15 Tirapaiwong, Y. (Project Leader) & Raksatham, S.   ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
16 Wisawatapnimit, P. (Project Leader) & Udomsapaya, W.   ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีและความรู้ในการดูแลตนเองกับพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
17 Kosolchuenvijit, J. (Project Leader) & Wadyim, N.   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันกับดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
18 Tipkanjanaraykha, K. (Project Leader) & Thiammok, M.   ความสามารถในการเผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
19 Sangpithak, W. (Project Leader), Pumek, S. & Suvithayasiri, K.   นวัตกรรมหุ่นตรวจครรภ์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
20 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปัทมา ฟ้าขาว & พัชรี วัฒนชัย.   ประสิทธิผลของนวตกรรมการดูดน้ำมูกในปากและจมูกโดยใช้ BCN-TIP ในผู้ป่วยเด็กเล็ก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2561.
21 Panidchakul, K. (Project Leader) & Janhong, K.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
22 Janhong, K. (Project Leader), Rungsa, J. & Thiammok, M.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Generation Z ในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
23 Ninwatcharamanee, C. (Project Leader) & Yingrengreung, S.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
24 Sangpithak, W. (Project Leader) & Janhong, K.   พฤติกรรมการทิ้งขยะของนักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2561.
25 Booranarek, S. (Project Leader), Kunlaka, S. & Youjaiyen, M.   การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรู้พื้นฐานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2560.
26 Pumek, S. (Project Leader), Geounuppakul, M. & Sangpithak, W.   การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียเรื่อง กลไกการคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
27 Watthanachai, P. (Project Leader) & Yingrengreung, S.   การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เรื่องการดูดเสมหะทางจมูกและปากสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
28 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (Project Leader), กฤษดา แสวงดี, กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม, อติญาน์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์, ดาราวรรณ รองเมือง, ศุทธินี วัฒนกุล, ศรีจันทร์ พลับจั่น & Kunlaka, S.   การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2560.
29 Lattanand, K. (Project Leader), Ninwatcharamanee, C. & Apisitwasana, N.   โครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2560.
30 สุภัสสรา ภูเมฆ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วรัญญา แสงพิทักษ์ & มาลี เกื้อนพกุล.   ปัจจัยทำนายความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2560.
31 Yingrengreung, S. (Project Leader), Wannasuntad, S. & Pumek, S.   ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
32 Suvamat, J. (Project Leader), Youjaiyen, M. & Nuchusuk, C.   ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2560.
33 จิราพร สุวะมาตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มาลินี อยู่ใจเย็น & ชาลินี หนูชูสุข.   ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
34 รุ่งนภา จันทรา (Project Leader), Kunlaka, S. & อติญาณ ศรเกษตริน.   สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health. 2560.
35 Sirisupluxana, P., นันทกา สวัสดิพานิช, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, Wannasuntad, S. & กฤษดา แสวงดี.   กระบวนการไปทำงานต่างประเทศ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
36 พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร.   การเข้าถึงบริการดูแลการขับถ่ายปัสสาวะในผู้ป่วย/คนพิการที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะช่วงล่างทำหน้าที่ผิดปกติจากสาเหตุทางระบบประสาท . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2559.
37 สุภาพร วรรณสันทัด, พิมพิไล ทองไพบูลย์, นันทกา สวัสดิพานิช & พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ.   การจัดการบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
38 พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นันทกา สวัสดิพานิช, สุภาพร วรรณสันทัด & นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ.   การจ้างงานและสภาพการทำงานในต่างประเทศตามการรับรู้ของพยาบาลไทย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
39 มาลี เกื้อนพกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทศพร เรืองกฤษ & พัชรา อุบลสวัสดิ์.   การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่น: เหตุผลที่ไม่ยุติการตั้งครรภ์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
40 กาจญนา สุทธิเนียม (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อุบล สุทธิเนียม.   การติดตามและประเมินผลแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2559.
41 ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วันดี ไชยทรัพย์ & กัลปังหา โชสิวสกุล.   การติดตามและประเมินผลสมรรถนะการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น): เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้สำเร็จการอบรม และผู้บังคับบัญชา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
42 ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, วิดาพร ทับทิมศรี & เพ็ญวรรณ เข้มขัน.   การประเมินผลการจัดสอบทักษะการปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยการใช้รูปแบบการสอบ OSCE ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ และอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
43 Paiboontananon, J. & (Project Leader).   การประเมินผลการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 เกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
44 ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ธนาภา ฤทธิวงษ์.   การประเมินสมรรถนะของพยาบาลฉุกเฉินที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
45 Suttineam, U. (Project Leader), Teerawatskul, S. & Vibulwong, P.   การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
46 รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร (หัวหน้าโครงการวิจัย), วราภรณ์ วานิช, ยุพยงค์ & ทังสุบุตร, -.   การปรับตัวเมื่อเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
47 มาลินี อยู่ใจเย็น & ปิ่นอนงค์ รัตนปทุมวงศ์.   การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลระนอง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
48 กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์, ประกาย จิโรจน์กุล & งามนิตย์ รัตนานุกูล.   การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตามสภาพจริงที่ประยุกต์ใช้แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
49 จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ & จินตนา รังษา.   การพัฒนาโปรกรม e-Learning เรื่องการพยาบาลจักษุสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
50 Soopussara Pumek (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรกนก ลัธธนันท์ & สุภาพร วรรณสันทัด.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
51 Khamwong, M. (Project Leader), Sirimai, W. & Kunlaka, S.   การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย OSCE ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
52 พนารัตน์ & วิศวเทพนิมิตร (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณและการรับรู้อัตสมรรถนะของนักศึกษา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
53 Kiatseesakul, J. (Project Leader), Wisawatapnimit, P. & Suttineam, U.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวต่อความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
54 Thaweesook, P. (Project Leader), Suvithayasiri, K. & เสาวลักษณ์ หวังชม.   การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เรื่องการตรวจครรภ์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
55 โสภา รักษาธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พัชรี วัฒนชัย.   การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เรื่องการบำบัดด้วยออกซิเจนในเด็ก สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
56 กัลปังหา & โชสิวสกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
57 สุนทรีภรณ์ & ทองไสย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้การเจ็บป่วยด้านสุขภาพกับวิธีการส่งเสริมความสนใจของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อเข้ารับการรักษาตามนัดอย่างต่อเนื่อง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
58 เกษร & สุวิทยะศิริ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
59 กรองทอง ออมสิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), นงเยาว์ ชัยทอง, sunanta thongpat, เสาวภา & เอกอดิศักดิ์.   การศึกษาบริบทของสถาบันการศึกษาพยาบาล การจัดการเรียนการสอนและการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
60 รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร & ปัทมา บุญทับ.   การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการป้องกันการสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิดครบกำหนด . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
61 Kunlaka, S. (Project Leader), Booranarek, S. & Youjaiyen, M.   การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชนในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
62 กัลยารัตน์ & อนนท์รัตน์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสร้างขุมความรู้ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลตามแนวคิดการจัดการความรู้ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
63 Panyapinitnukul, C. (Project Leader) & Janhong, K.   การเสริมสร้างความสุขในการทำงานเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
64 Kraikruan, W. (Project Leader) & Janhong, K.   ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ต่อการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
65 Sriamonruttanakul, T. (Project Leader), Vibulwong, P., Kosolchuenvijit, J. & Sriklo, M.   ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนกับปัญหาสุขภาพของประชาชนแฟลตดินแดง . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
66 นันธิดา วัดยิ้ม (หัวหน้าโครงการวิจัย), เอมพร รตินธร, วรรณา พาหุวัฒนกร, อทิตยา พรชัยเกตุ & โอว ยอง.   ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลกับอาการซึมเศร้าในปู่ย่าตายายที่ดูแลหลาน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
67 ภาวิณี ปลิวมา (Project Leader) & Sangpithak, W.   ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของบุคลากร โรงพยาบาลราชวิถี . โรงพยาบาล. 2559.
68 พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาพร วรรณสันทัด, พิมพิไล ทองไพบูลย์ & นันทกา สวัสดิการพานิช.   นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
69 สุภาพร วรรณสันทัด & สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.   บทบาทและภาพลักษณ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยตามการรับรู้ของสมาชิก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
70 จักรี & กั้วกำจัด (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
71 ศิริธร ยิ่งเรงเริง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พรปวีณ์ ธนเศรษฐ์ชูชื่น.   ประสิทธิผลของการกำจัดอากาศในชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ระบบปิดของพยาบาลวิชาชีพกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
72 รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิไลลักษณ์ ศิริมัย, KALAYA TAKSINACHANEKIJ & ปภาวิน พัชรบูรณศิริ.   ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
73 Kemkhan, P. (Project Leader), Dhabdhimsri, V. & Vanich, W.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2556-2558 . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
74 กรกนก ลัธธนันท์, ธราดล เก่งการพานิช, กาญจนา นันทะเสน, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ & มณฑา เก่งการพานิช.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินสมุนไพรเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
75 Saleekul, S. (Project Leader) & อรวรรณ แก้วบุญชู.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเกษตรกรสูงอายุ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
76 นิภาพร อภิสิทธิวาสนา (หัวหน้าโครงการวิจัย), เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล, จิราพร สุวะมาตย์ & มณีรัตน์ เทียมหมอก.   ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
77 Sangpithak, W. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณธรรม จริยธรรมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตร์บัณฑิต . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
78 กรกนก ลัธธนันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มณฑา เก่งการพานิช, หทัยชนก พรรคเจิญ & ธราดล เก่งการพานิช.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใต้ของไทย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
79 ทัศนพรรณ เวชศาสตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรกนก ลัธธนันท์, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช & ศรัญญา เบญจกุล.   โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้โดยประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
80 กรกนก ลัธธนันท์, ธราดล เก่งการพานิช, ศรัณญา เบญจกุล & มณฑา เก่งการพานิช.   ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปี 2555 ต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
81 มาลี & เกื้อนพกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการสร้างพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชวิถี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
82 โสภา รักษาธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย), จินตนา รังษา, วรางคณา อุดมทรัพย์ & ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติการพยาบาลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
83 ประภาส จิบสมานบุญ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อุบล สุทธิเนียม.   ผลของการทำสมาธิบำบัด SKP2 ต่อระดับความดันโลหิตและตัวกำกับทางเคมี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
84 อุไร นิโรธนันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงฤทัย ไพรบึง & จิตรลดา ศรีสารคาม.   ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมกับการสอนแบบปกติต่อความรู้ความมั่นใจในการดูดเสมหะ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
85 มัตถก ศรีคล้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล.   ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมกับการสอนแบบปกติต่อความรู้ความมั่นใจเรื่องการให้ยาฉีด ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
86 เพ็ญวรรณ เข้มขัน (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อุไร นิโรธนันท์.   ผลของการออกแบบการเรียนรู้ที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ฯ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
87 จินตนา บัวทองจันทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุบล ส & เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล.   ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพในบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการเผาผลาญอาหารผิดปกติ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
88 Sriamonruttanakul, T. (Project Leader) & Sriklo, M.   ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
89 กรองทอง & ออมสิน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของวัยรุ่นตอนต้น . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
90 Geounuppakul, M. (Project Leader), Sangpithak, W., Pumek, S., ปัทมา บุญทับ, อรุณวรรณ คงศักดิ์ศรี, จิตวิภา ประทีปะเสน & สุวรรณา เขาว์อมรภัทร.   ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชวิถี . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
91 จิราพร สุวะมาตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุนีย์ ละกำปั่น & สุรินธร กลัมพากร.   ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่สำหรับวัยรุ่นชายตอนต้นในสถานสงเคราะห์เด็กชาย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
92 มัตถก ศรีคล้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม & หทัยชนก บัวเจริญ.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าต่อการรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
93 ภานิสา ระยา (หัวหน้าโครงการวิจัย), กรกนก ลัธธนันท์, ศรัณา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช & ธราดล เก่งการพานิช.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
94 สุภาพร วรรณสันทัด (หัวหน้าโครงการวิจัย), นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ & นันทิกา สวัสดิพานิช.   แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามมุมมองของพยาบาลไทย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2559.
95 Apisitwasana, N. (Project Leader), Srichairattantkul, J., Suvamat, J. & มณีรัตน์ เทียนหมอก.   สถานการณ์การติดเกม และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2559.
96 Yingrengreung, S. (Project Leader), จงกลณี ตุ้ยเจริญ, ปัทมา แคนยุกต์, วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ, ศุภิสรา สุวรรณชาติ & อภิรดี สุขแสงดาว.   สถานการณ์การพัฒนากำลังคนในเขตบริการสุขภาพที่ 9 . Tuition Fee. 2559.
97 Rittiwong, T. (Project Leader) & Vibulwong, P.   การติดตามสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
98 Aomsin, K. (Project Leader), Mitsumpune, N. & Yingrengreung, S.   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องรูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านของผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
99 ยุพาภรณ์ & ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ VARK ต่อผลลัพท์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
100 Tapaneeyakorn, W., Wannasuntad, S., Kosolchuenvijit, J. & Anonrath, K.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
101 Janhong, K.   การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธี Mohs Micrographic Surgery . Praboromarajchanok Institue. 2558.
102 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปภาวดี ทวีสุข & รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ.   การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการสอบทักษะทางคลินิก (OSCE) ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2 . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
103 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาพร วรรณสันทัด, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, นันทิกา มิตรสัมพันธ์, วรางคณา อุดมทรัพย์, โสภา รักษาธรรม, กรองทอง ออมสิน & พัชรี วัฒนชัย.   การพัฒนารูปแบบการสอบ OSCE เพื่อประเมินทักษะด้านการพยาบาลเด็กสำหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
104 มาลี & เกื้อนพกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับสัมผัสสารรบกวนการทํางานของตอมไรทอระ หวางตั้งครรภ: การศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี . มหาวิทยาลัยมหิดล. 2558.
105 กลีบแก้ว & จันทร์หงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาวิจัยวิถีชีวิตของผู้สุงอายุที่มีมากกว่า 80 ปี กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
106 Sangpithak, W. (Project Leader), Srihawech, ่., Archapitak, A. & Sirisupluxana, P.   การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
107 Sangpithak, W. (Project Leader), Srihawech, ่., Archapitak, A. & Siriwatchaiporn, R.   การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
108 Paiboontananon, J. (Project Leader), Jermworapipat, S. & Kemkhan, P.   ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม และกลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เปรียบเทียบขณะศึกษาในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
109 Sriklo, M. (Project Leader), Youjaiyen, M. & สิริมาส วงศ์ใหญ่.   ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
110 Youjaiyen, M. (Project Leader), สิริมาส วงศ์ใหญ่, มัตถก ศรีคล้อ & จิราพร สุวะมาตย์.   ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพของประชาชนที่มาใช้บริการที่สวนวชิรเบญจทัศ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
111 Raksatham, S. (Project Leader), Rungsa, J., Udomsapaya, W. & Jermworapipat, S.   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
112 สุทธานันท์ กัลกะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศศิวิมล บูรณะเรข.   ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชนในชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน . สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2558.
113 เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), อุบล สุทธิเนียม & จินตนา บัวทองจันทร์.   ผลการสอนด้วยวิธีบรรยายโดยใช้ครูกับสื่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายต่อความรู้พฤติกรรมการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนระบบประสาทของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
114 Nirotnon, U. (Project Leader), Sirisupluxana, P. & Yingrengreung, S.   ผลการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยรูปแบบจิ๊กซอร์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
115 Techamuanwaiwit, S. (Project Leader) & Sriklo, M.   ผลของการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยแกนนำชุมชนต่อทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีชุมชนริมคลองสามเสน . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
116 Buathongjun, J. (Project Leader), Suttineam, U. & Teerawatskul, S.   ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความสามารถในการช่วยฟื้นคืนชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
117 ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี, จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร & มัตถก ศรีคล้อ.   ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตการการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
118 ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล, เกษร สุวิทยะศิริ, ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ & รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ.   พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2558.
119 อาจารย์มณทิรา วิโรจน์อนันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์, นางชรัมพร อัยสานนท์, จิรัชญา บุญปัญญา, วันวิสาข์ จตุรวรรณ, หนึ่ง & สนสัมฤทธิ์.   วิจัยประเมินสถานการณ์และทิศทางการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ปี 2556 - 2558 (งวดที่ 4) . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2558.
120 Raksatham, S. (Project Leader), Nirotnon, U. & Tirapaiwong, Y.   สภาพการจัดการเรียนการสอน ผลลัพท์การป้องกันการสูบบุหรี่และการส่งเสริมการเลิกบุหรี่แก่ประชาชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2558.
121 Chosivasakul, K. (Project Leader), Ellis, S. & Saleekul, S.   การพััฒนาและประเมินประสิทธิผลของนวตกรรมเต้านมเสมือนสำหรับสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2557.
122 Tapaneeyakorn, W. (Project Leader), Kosolchuenvijit, J., Wannasuntad, S. & Anonrath, K.   ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2557.
123 Thongsai, S. (Project Leader) & Youjaiyen, M.   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสำหรับผลกระทบต่อการให้การศึกษาในระยะยาวสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
124 Vibulwong, P. (Project Leader) & Rittiwong, T.   การประเมินสมรรถนะของพยาบาลฉุกเฉินที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉฺน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
125 Thongsai, S. (Project Leader), Wattanabenjasopa, S. & Youjaiyen, M.   ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานประเภท ๒: กรณีศึกษาผู้มารับบริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขต อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
126 Thammaraksa, P. & (Project Leader).   ภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ: ชุมชนริมคลองสามเสน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
127 Thammaraksa, P. (Project Leader) & Booranarek, S.   ภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ: ชุมชนริมคลองสามเสน . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2556.
128 Tirapaiwong, Y. (Project Leader), Mitsumpune, N., Ninwatcharamanee, C. & Sirisupluxana, P.   สภาพการจัดการศึกษา และการใช้เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Tuition Fee. 2556.
129 Paiboontananon, J., Pianpijarn, A. & Teerawatskul, S.   การประเมินสมรรถนะของพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
130 Wannasuntad, S.   การพัฒนามาตรฐานการบริการพยาบาลในแดนหญิงในเรือนจำ/ทัณฑสถานของไทย . . 2555.
131 Wannasuntad, S. & Sirisupluxana, P.   การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย . . 2555.
132 Panyapinitnukul, C. (Project Leader), Kosolchuenvijit, J. & Suvithayasiri, K.   ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
133 Panyapinitnukul, C. (Project Leader), Sirisupluxana, P., Wannasuntad, S. & Ninwatcharamanee, C.   ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
134 Suttineam, U. & (Project Leader).   ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพและตัวชี้วัดสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2555.
135 Thammaraksa, P.   การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน . . 2554.
136 อภิญญา & เพียรพิจารณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การจัดการเรียนการสอนหลักการและเทคนิคการพยาบาลบาล กับสมรรถนะการปฎิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2554.
137 อภิญญา เพียรพิจารณ์.   ผลของการใช้โปรแกรมภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอด . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. 2554.
138 Tirapaiwong, Y.   การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยในเด็กโรคทางตา หู คอ จมูก . . 2553.
139 Paiboontananon, J. & Srisarakam, J.   ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม กับกลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ . Boromarajonani Colleage of Nursing, Bankok. 2553.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ