กระบวนการไปทำงานต่างประเทศ


ชื่อนักวิจัย ::   พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, นันทกา สวัสดิพานิช, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ, สุภาพร วรรณสันทัด, กฤษดา แสวงดี
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษารายกรณี
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20,000.00 1 ส.ค. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Piriyalux Sirisupluxana นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3410) sirisupluxana@yahoo.com,piriyalux.s@bcn.ac.th 20.00
2 นันทกา สวัสดิพานิช นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 30.00
3 นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20.00
4 Supaporn Wannasuntad นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241(3408) s.wannasuntad@gmail.com, supaporn.w@bcn.ac.th 20.00
5 กฤษดา แสวงดี นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 10.00