พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ชื่อนักวิจัย ::   ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล, เกษร สุวิทยะศิริ, ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์, รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 56,380.00 1 ก.ย. 2558 ถึง 31 มี.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Yupaporn Tirapaiwong หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3610) ypongsing@gmail.com,yupaporn.t@bcn.ac.th 30.00
2 เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3601) jeamjais@hotmail.com,Jeamjai.s@bcn.ac.th 20.00
3 เกษร สุวิทยะศิริ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3801) kesorn.suv@gmail.com,beamono-1999@hotmail.com,kesorn.s@bcn.ac.th 20.00
4 ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3801) chayaporn.ek@gmail.com,napachanan@yahoo.com,chayaporn.e@bcn.ac.th 20.00
5 รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241(3801) rung3006@yahoo.com,rungtawanchoi@gmail.com,rungtawan.c@bcn.ac.th 10.00