ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติการพยาบาลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา


ชื่อนักวิจัย ::   โสภา รักษาธรรม, จินตนา รังษา, วรางคณา อุดมทรัพย์, ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษารายกรณี
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20,000.00 1 ส.ค. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sopah Raksatham หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3610) sopah@outlook.co.th,sopa.rak6@gmail.com,sopah.r@bcn.ac.th 40.00
2 Jintana Rungsa นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3403) jintrana.ru@hotmail.com,jintana.r@bcn.ac.th 20.00
3 Warangkana Udomsapaya นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3610) u.warangkana@hotmail.com,warangkana.u@bcn.ac.th 20.00
4 Srisuntra Jermworapipat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3404) suttinan1126@yahoo.com,srisuntra.j@bcn.ac.th 20.00