การติดตามและประเมินผลแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา


ชื่อนักวิจัย ::   อุบล สุทธิเนียม, กาจญนา สุทธิเนียม
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยประเมินผล
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  สังคมศาสตร์ *
สาขา ::  การแพทย์ทางเลือก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 ไม่ระบุ (ทุนภายนอก) 213,499.00 1 เม.ย. 2559 ถึง 31 พ.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Ubol Suttineam นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3410) Ple_ubol@yahoo.com,ubol.s@bcn.ac.th 50.00
2 กาจญนา สุทธิเนียม หัวหน้าโครงการวิจัย N มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 50.00