The Development of Standard of Health Care Services in Thai Correctional Institution
การพัฒนามาตรฐานการบริการพยาบาลในแดนหญิงในเรือนจำ/ทัณฑสถานของไทย


ชื่อนักวิจัย ::   สุภาพร วรรณสันทัด
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  พยาบาลกุมารเวชศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การพัฒนามาตรฐานการพยาบาล,ผู้ต้องขังหญิง,เรือนจำแดนหญิง,ทัณฑสถานหญิง
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 กระทรวงยุติธรรม 687,312.00 20 เม.ย. 2556 ถึง 20 เม.ย. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Supaporn Wannasuntad นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 089-4569502 s.wannasuntad@gmail.com 15.00